Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

Skryté v čase, skryté v lese: hradisko Vyšehrad

Hypotetická rekonštrukcia Vyšehradu z čias vlády Diviackovcov

V lesoch Turčianskej kotliny sú okrem prírodných krás skryté dávne stopy osídlenia našich predkov. Nádherné letné dni sú stvorené, aby ste odhalili tieto tajomné miesta. Na krátko vám ich skúsim predstaviť. Dnes: Hradisko Vyšehrad.

 

Hradisko Vyšehrad má mimoriadne postavenie v kultúrnom podvedomí obyvateľov Turčianskej kotliny a Horného Ponitria. Dôvodom je nepochybne jeho výrazná poloha dominujúca obom regiónom. Samotné hradisko je situované na vrchole masívu kopca Vyšehrad (s rozlohou cca 20 km²), ktorý sa nachádza v pohorí Žiar na prechode z už menovanej Turčianskej kotliny doliny do Horného Ponitria. Intenzívnym lesným porastom sú pokryté predovšetkým svahy kopca, pričom samotný vrchol je relatívne "otvorený" s ojedinelými koncentráciami stromov a nízkej vegetácie. Na hradisko vedie turistická značka z obce Jasenovo alebo zo sedla pod Vyšehradom (hlavná cesto do Prievidze).

 

Pohľad na hradisko Vyšehrad

 

Doterajšie vedomosti o hradisku vychádzajú predovšetkým z archeologických výskumov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v priebehu 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia Dr. Remiášovej. Na základe jej výskumov som staval pri písaní doktorátu, kde som sa venoval aj Vyšehradu a taktiež pri obnovenom archeologickom výskume, ktorý tu realizujeme od roku 2015.

 

Výsledky výskumu potvrdili výrazné osídlenie v neskorej dobe bronzovej, kedy bolo hradisko pravdepodobne založené. Niekedy na začiatku 1. tisícročia tu ľud lužických popolnicových polí vybudoval mohutné hradisko, ktoré malo  rozlohu cca 1 ha. Pozostávalo z dvoch areálov – akropoly ktorá sa nachádzala na najvyššom mieste hradiska a hlavnej plochy hradiska o rozlohe 90 mx cca 200m. V tomto období hradisko predstavovalo mocenské a hospodárske centrum južného Turca. Potvrdzujú to nálezy bronzových predmetov a bohatého keramického inventáru.   

 

Bronzové kosáky lužickej kultúry z Vyšehradu (foto Dominika Andreánska. In.Nitrianske Pravno 2018)

 

Bronzové spony z 1. storočia pred n.l. Bronzové kosáky z Vyšehradu (foto Dominika Andreánska. In.Nitrianske Pravno 2018)

 

Druhá fáza osídlenia sa spája s laténskym obdobím, kedy hradisko opätovne osídlil ľud púchovskej kultúry. Na základe LIDARového mapovania a terénneho prieskumu predpokladáme, že práve ľud púchovskej kultúry vybudoval sústavu terás na svahoch Vyšehradu. Tie využíval ako priestor na poľnohospodárske aktivity. V porovnaní z ostatnými hradiskami v Turci z tohto obdobia, hradisko na Vyšehrade je svojou rozlohou porovnateľné len z hradiskom na Katovej skale nad Sklabinským Podzámkom, ktoré bolo centrum severnej časti Turca. Akú funkciu malo hradisko na Vyšehrade to nám zatiaľ stav bádania neumožňuje zodpovedne vysloviť. V každom prípade, môžeme na základe spomenutých rozsiahlych terénnych úprav uvažovať o intenzívnej dynamike hospodárstva.

 

LIDARové zobrazenie hradiska Vyšehrad a jeho zázemia

 

Najznámejšiu  fázu osídlenia predstavuje stredoveké osídlenie z počiatkom v 9. storočia. V literatúre sa často uvádza Vyšehrad ako jedno z mocenských centier Veľkej Moravy. Podnet, tejto úvahe dalo asi samotné pomenovanie kopca „Vyšehrad“ -, ktoré evokuje starší slovanský základ. Otázkou, však je či môžeme takúto hypotézu potvrdiť, aj na základe archeologických prameňov. Tie písomné nám pre toto obdobie plne absentujú. Z určitosťou môžeme potvrdiť, že hradisko bolo osídlené aj v 9.10. storočí. Potvrdzujú to ojedinelé nálezy medzi, ktoré sa radí romboidná strelka šípu, či sekera bradatica. Novšie výskumu však poukazujú, že keramický materiál , ktorý bol pôovdne ozančený ako veľkomoravský, pravdepodobne pochádza z mladšieho obdobia - t.j. 12.a 13. storočia.

 

Vtedy bol Vyšehrad majetkom šľachtického rodu Diviackovcov, ktorí ho vlastnili až do roku 1252. Diviackovci sú vo všeobecnosti považovaný za jeden z najstarších známych rodoch šľachtických rodov Turčianskej alebo Nitrianskej šľachty. V písomných prameňoch sa objavujú už od začiatku 12. storočia, pričom najväčšiu moc a slávu dosiahli v prvej polovici 14. storočia, kedy však ich rodový vývoj je viazaný len na územie povodia rieky Nitry.

 

Hypotetická rekonštrukcia Vyšehradu z čias vlády Diviackovcov

 

Rôzne vetvy rodu Diviackovcov mali svoje majetky v širšom okolí Stredného Ponitria, pričom pre jednotlivé vetvy sú k dispozícii rôznorodé pramene, či už po stránke obsahovej alebo početnej. Pre Vyšehradskú vetvu sa v písomných prameňoch ako najstaršie informácie o tomto rode sa spomínajú menovite šlachtici Budímír, Folkmar a Akur až v polovici 13. storočia. Diviackovci na Vyšehrade vybudovali hradný komplex. Pozostával z troch areálovo oddelených valmi. Najvyššia časť, kde pravdepodobne stál drevený hrad, bola dodatočné oddelená od ostatných areálov priekopou.

 

Na hrad viedla prístupová cesta z južnej strany svahu Vyšehradu. Preto, ak pôjdete na Vyšehrad od sedla pod Vyšehradom, t.j. od severu, nedajte sa zmýliť táto prístupová cesta je novodobá. Z obdobia vlády Diviackovcou máme viacero písomných prameňov. Spomeniem však len jeden. V roku 1258 sa ako posledný vládca Vyšehradu spomína Budimír, ktorý ako bezdetný odkázal v závete majetok do vlastníctva Prepozitúry v neďalekom Kláštore pod Znievom. Tento majetok odkázal aj s kostolom Panny Márie (ecclesia sancte Marie de Wysagrad).  O kostole si napíšeme v ďalšom príspevku.

 

Najmladšia fáza osídlenia Vyšehradu sa spája s vojenskými aktivitami bratríkov Na konci 50. resp. na začiatku 60. rokov 15. storočia. Bratrícky veliteľ Slovačko, ktorého spomína vo svojej kronika aj Ján z Turca, obsadil Vyšehrad odkiaľ prepadával širšie okolie. Na hradisku, v jeho najnižšej časti, bratríci vybudovali menšie opevnenie o veľkosti 25 m x 50m .Pravdepodobne v roku 1466 bol Slovačko porazený v bitke pri Rakši a veľkom zhone Vyšehrad opustil. To, že mali bratríci naponáhlo, dokazuje aj veľké množstvo nájdených mincí a militárii.  Po tejto krátkej historickej epizóde už Vyšehrad nebol osídlené a spomína už len ako „silvum Wysegrad“ čo znamená Vyšehradsky les.

Ohodnoťte blog:
16
Vysvedčenie pre modernú gymnastiku v Turci
Turčianske mystérium letného slnovratu a pálenie s...