Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

Skryté v čase, skryté v lese: Kláštor pod Znievom – najstaršie osídlenie hradného kopca

Skryté v čase, skryté v lese: Kláštor pod Znievom – najstaršie osídlenie hradného kopca

V lesoch Turčianskej kotliny sú okrem prírodných krás skryté dávne stopy osídlenia našich predkov. Nádherné letné dni sú stvorené, aby ste odhalili tieto tajomné miesta. Na krátko vám ich skúsim predstaviť. Dnes: Kláštor pod Znievom – najstaršie osídlenie hradného kopca.

Jednou z dominánt Turčianskej kotliny je nepochybne kopec na vrchole ktorého sa nachádzajú ruiny Znievskeho hradu. Tí z nás, ktorí si už výstup na hrad poctivo odšliapali, sa na vlastných nohách presvedčili, že v minulosti potreba po bezpečí prevládala nad pohodlným prístupom. Námahu však vyvažuje dokonalý prehľad nad takmer celou Turčianskou kotlinou. Tieto geomorfologické vlastnosti hradného kopca vlastnosti boli zaujímavé už ľuďom mladšej doby bronzovej (1300-1000 pred n. l.).

 

Potvrdzujú to bližšie nelokalizované nálezy bronzových predmetov (bronzová sekerka s lalokmi, kosák s plastickým rebrom, zlomok ostria sekerky, dláto, oštep s tuľajkou, 2 náramky, a bronzové špirálky, obr.1). nájdené na prelome 19-teho a 20-teho storočia. Podľa obsahu nálezu môžeme uvažovať, že ide nález tzv. depot, ktorých ukladanie do zeme súviselo z votívnymi obradmi alebo pragmatickým hľadiskom skrývania na tú dobu drahých predmetov.

 

Z iných podobných nálezov nájdených v Turci však viem, že sa takéto depoty nachádzajú v horskom prostredí. A preto môžeme v uvažovať, že tento nález bol nájdený práve v priestore hradného kopca. Takúto domnienku by potvrdzovalo aj sídlisko nájdené na polohe Skaličky t. j. na severnom výbežku hradného kopca. Výrazné terasy, ktoré sa tú nachádzajú majú možno už svoj pôvod v dobe bronzovej, resp. v mladšej dobe železnej, kedy bol hradný kopec opätovne intenzívne osídlený.

 

Obr. 1 Bronzové nálezy z Kláštora pod Znievom. (uloženie SNM - Múzea v Martine)

 

Na vrchole kopca sa nachádzalo menšie hradisko púchovskej kultúry, ako dokazujú nálezy keramických fragmentov. O bohatstve tohto hradiska vypovedá unikátny nález z roku 1786, kedy tu bolo nájdených cca 100 strieborných mincí.

 

O náleze sa dozvedáme v denníku miestneho učiteľa Samuela Ivanku (obr. 2), ktorý uvádza nasledovné: „V roku 1786 v priekope rovno pri hrade Zniev pastieri dobytka objavili náhodne 100 prastarých mincí v hrnci zatvorenom viečkom v zemi. Strieborné mince boli dvoch druhov, z ktorých jeden tvarom a veľkosťou sa vyrovnal grajciaru a druhé sa vyrovnajú váhou. Nemali ale žiadne nápisy. Len postavy/figúry, na väčších sa objavoval „camelus“ so psom. Z týchto oboch mincí mám“ (preklad V. Majtán, In. PAMIATKOVÁ ZÓNA OBCE KLÁŠTOR POD ZNIEVOM ZÁSADY OCHRANY PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA, Martin 2015). Zápis Samuela Ivanku takto predstavuje najstarší známy priamy doklad o archeologickom náleze v Turci.

 

Obr. 2. Zápis o archeologických nálezoch v denníku Samuela Ivanku. Zdroj: Literárny archív SNK

 

Keď už píšeme o starých nálezoch mincí, nedá nespomenúť úryvok z textu o dejinách Kláštora pod Znievom v autorstve slovenského národovca a amatérskeho historika Alexandra Lombardiniho, ktorý publikoval v roku 1896 v Slovenských pohľadoch. Uvedený autor vyzdvihuje „predkresťanské“ osídlenie, ktoré dokazujú nálezy mincí nájdených...

 

Z dvora kláštorského farára: averz - Ti. Claudius Caesar. Aug. Imperator, reverz – Libertas Augusta; Taktiež spomína druh peniaz zcela neznámy, nalezený bol v hrnčeku medenom, na jednej strane vypuklý na spôsob gombíka so znakom podobným mesiacu a zvieraťu; (pravdepodobne ide o mincu púchovskej kultúry)  a ako posledné uvádza, že .... tretí peniaz tiež našli u rečeného farára r. 1806 s menom Licinia P. a s obrazom Jupitera a textom Jovi Servatori.

 

Keďže však náš príspevok venujeme nálezom z hradného kopca, tak nesmieme zabudnúť spomenúť aj nález rímskej mince cisára Constansa, ktorá tu našiel cca pred 25 rokmi Tomáš Kleskeň (obr. 3).

 

Obr. 3. Rímska minca cisára Constanca (337-350).

 

Nálezy rímskych mincí na území Turca sa v súčasnosti rátajú už na desiatky. Ich prítomnosť si vysvetľujeme intenzívnymi obchodnými kontaktmi medzi lokálnym obyvateľstvom a rímskou provinciou Panónia. Ale o tom viac napíšem inokedy :)

Ohodnoťte blog:
11
Quo vadis cestovný ruch v Turci?
Skryté v čase, skryté v lese: Sučiansky hrad