utorok, 26 február 2013 00:00

Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Mestská polícia Martin informuje: priestupky Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Informácie o vybraných priestupkoch z Mestskej polície Martin, 15. - 21. február 2013. Posledný týždeň bol v znamení priestupkov, ktoré sa týkali predovšetkým neprihlásených psov, rušenia nočného kľudu a požívania alkoholu na verejných priestranstvách.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 15. 02. 2013 o 18:05 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Menovaný uviedol, že pes je prihlásený v obci Necpaly. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83   

Dňa 15. 02. 2013 o 19:13 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra sa nachádza väčšia skupina osôb, ktorá je hlučná a požíva alkoholické nápoje. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 19:21, zistili porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil R. L. tým, že požíval alkoholický nápoj (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva papiermi

Dňa 15. 02. 2013 o 19:30 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil R. L. tým, že odhodil papiere na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 15. 02. 2013 o 22:09 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra sa šíri hlasná hudba, čím dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:12, zistila, že nočný kľud hlasnou hudbou rušil H. Q. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Hrubé správanie v autobuse MHD

Dňa 15. 02. 2013 o 23:29 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od vodiča autobusu MHD, že stojí na zastávke MHD na Ul. Jilemnického a v autobuse má osoby pod vplyvom alkoholu, ktoré mu vulgárne nadávajú a odmietajú vystúpiť. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 23:21, zistili, že k vodičovi MHD sa hrubo správali J. P. a K. S. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 02. 2013 o 00:00 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila V. S. tým, že požívala alkoholický nápoj (pivo) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 02. 2013 o 03:03 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. Š. tým, že požíval alkoholický nápoj (pivo) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 16. 02. 2013 o 08:25 zistila hliadka MsP na Ul. Kernovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. Č. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 16. 02. 2013 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. III. kolónia porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. L. tým, že u nej vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaná neprihlásila psa prihláseného do evidencie v zákonom stanovenej lehote v mieste, kde sa pes väčšinu roka zdržuje. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 02. 2013 o 14:15 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. L. tým, že požíval alkoholický nápoj (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 16. 02. 2013 o 15:06 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. P. Mudroňa týrajú psa rasy vlčiak. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:12, zistila, že M. C. má pri sebe psa od synovca, ktorého netýra, ale chce ho dať utratiť, nakoľko je už veľmi starý. Zároveň hliadka zistila, že pes nie je prihlásený do evidencie v mieste, kde sa väčšinu roku zdržuje. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoznámenie zmeny údajov v evidencii psov

Dňa 17. 02. 2013 o 15:15 zistila hliadka MsP na Ul. M. Galandu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. F. tým, že neoznámila zmenu držiteľa psa v mieste, kde je pes evidovaný, v zákonom stanovenej lehote. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím a bol jej určený termín na nahlásenie zmeny adresy do 01. 03. 2013.

Neoznámenie zmeny údajov v evidencii psov

Dňa 17. 02. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. M. Galandu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila N. Š. tým, že neoznámila zmenu držiteľa psa v mieste, kde je pes evidovaný, v zákonom stanovenej lehote. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím a bol jej určený termín na nahlásenie zmeny adresy do 01. 03. 2013.

Neoznámenie zmeny údajov v evidencii psov

Dňa 17. 02. 2013 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. M. Galandu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila D. F. tým, že neoznámila zmenu držiteľa psa v mieste, kde je pes evidovaný, v zákonom stanovenej lehote. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím a bol jej určený termín na nahlásenie zmeny adresy do 01. 03. 2013.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 17. 02. 2013 o 16:00 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili R. C. a J. B. tým, že odhodili ohorok cigarety na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 02. 2013 o 16:00 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci K. R. a T. K. tým, že požívali alkoholický nápoj (víno) na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Hrubé správanie

Dňa 17. 02. 2013 o 19:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. mládeže neznáma osoba vulgárne nadáva a fyzicky chce napadnúť dve osoby. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 19:40, zistili, že M. Č. a P. G. vulgárne nadával P. M. Nakoľko menovaný odmietol preukázať svoju totožnosť, bol predvedený na útvar MsP, kde bol podrobený dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom 0,50 mg/l. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 17. 02. 2013 o 20:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri kontajneroch na komunálny odpad na Ul. Novomeského je uložený stavebný odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:50, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila N. R. tým, že uložila stavebný odpad mimo určeného miesta. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím. Menovaná stavebný odpad z miesta odstránila.

Fajčenie na autobusom nástupišti

Dňa 18. 02. 2013 o 09:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. F. tým, že fajčil na autobusovom nástupišti. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 18. 02. 2013 o 09:10 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci M. B., T. Š., Š. H. a A. G. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní 3 x riešení napomenutím a 1 x bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na autobusom nástupišti

Dňa 18. 02. 2013 o 17:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. H. a I. L. tým, že fajčili na autobusovom nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 18. 02. 2013 o 18:15 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil T. K. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 19. 02. 2013 o 16:00 zistila hliadka MsP na Ul. N. Hejnej  porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil F. H. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 19. 02. 2013 o 23:15 zistila hliadka MsP na zastávke MHD na Ul. M. Dulu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila K. L. tým, že fajčila na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 20. 02. 2013 o 01:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. Holubyho rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 01:43, zistili, že nočný kľud hlasnou hudbou rušil B. E. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 20. 02. 2013 o 12:00 hliadka MsP zistila na Ul. zelenej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil V. P. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 20. 02. 2013 o 14:20 hliadka MsP zistila na Ul. Novákovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil T. B, tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 20. 02. 2013 o 15:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v podchode na Ul. Kohútovej skupina bezdomovcov požíva alkoholické nápoje. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 15:29, zistili porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. N., I. Š. a D. U. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 21. 02. 2013 o 01:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. Holubyho dochádza k rušeniu nočného kľudu hulákaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:47, zistila, že nočný kľud rušil B. E. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 21. 03. 2013 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. Halašovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila D. K. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Autor: Mestská polícia Martin

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn