streda, 19 jún 2019 19:46

V mestskej časti Sever pribudlo nové multifunkčné ihrisko

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
V mestskej časti Sever pribudlo nové multifunkčné ihrisko V mestskej časti Sever pribudlo nové multifunkčné ihrisko

V polovici mája 2019 bola dokončená výstavba multifunkčného ihriska pri Základnej škole Alexandra Dubčeka v mestskej časti Sever. Tento projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018.“ Poskytnutá bola dotácia vo výške 37 500, - EUR. Zvyšné finančné prostriedky na dofinancovanie tohto investičného zámeru boli zabezpečené z vlastných prostriedkov mesta Martin.

Základným cieľom programu je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež. Ďalšími cieľmi pri príprave projektu bolo tiež zlepšenie technických podmienok pre rozvíjanie športových aktivít v meste, zabezpečenie zvýšenia kvality poskytovaných služieb športového charakteru pre žiakov a mládež, zvýšenie dostupnosti športového vyžitia pre verejnosť a vytvorenie predpokladov pre ich športové vyžitie, zvyšovanie trendu budovania absentujúcej športovej gramotnosti a pod.

 

Pri základnej škole  pribudlo nové športové zariadenie s hracou plochou 33 x 18 m spĺňajúce normy kladené na rovnaké viacúčelové ihriská. Vstup do plochy je umiestnený v oplotení ihriska dvoma vstupnými bráničkami. Povrch tvorí umelý trávnik zaťažený sušeným vymývaným kremičitým pieskom položený na zhutnené podkladové vrstvy z prírodného drveného kameniva. Ihrisko má drenážny systém k odvedeniu zrážkovej vody zaústený do vsakovacej jamy. Oplotenie na krátkych stranách ihriska výšky 3 m pozostáva z polyetylénových mantinelov výšky 1 m, hrúbky 10 mm a ochrannej polyetylénovej siete. Uchytenie mantinelov je na troch vodorovných pozinkovaných profiloch po celom obvode, privarených zvarmi v ochrannej atmosfére. Osvetlenie hracej plochy je zabezpečené štyrmi osvetľovacími stožiarmi - každý s jedným svietidlom 400 W.

 

Po ukončení realizácie projektu  vzniklo  ihrisko určené nie len pre žiakov základnej školy, ale aj pre širokú verejnosť, ktoré sa stáva priestorom širšieho športového a spoločenského významu. Zrealizovaný projekt predpokladá zabezpečenie a  podporu fyzických aktivít, ktoré budú prispievať k fyzickej zdatnosti, duševnej pohode ako aj rozvoju sociálnych interakcií. Ihrisko bude viesť k podpore rôznych foriem telesných činností, ktoré zdokonalia telesnú a psychickú kondíciu, rozvoj spoločenských vzťahov, dosahovanie lepších výsledkov pri  viacerých  športoch a na rôznych úrovniach. Spoločenský význam projektu nesie so sebou aj charakter rozvoja telesnej kultúry so zameraním práve na podporu telesnej výchovy, športu a významných pohybových aktivít.

 

Viacúčelové športové zariadenie predstavuje nové možnosti pre športovú činnosť rôzneho charakteru akými sú najmä minifutbal, tenis, volejbal, streetbal, bedminton, nohejbal, hádzaná. Plánované využitie ihriska bude predstavovať trvalé zabezpečenie vyučovacích hodín telesnej výchovy žiakov ZŠ, voľnočasové využívanie aktivitami žiakov ZŠ a MŠ (pohybové hry, športové hry pod.), súťaže rôzneho športového charakteru, športové akcie,  organizácia tréningov, pravidelnej športovej prípravy žiakov a mládeže. Vzhľadom na to, že ihrisko bude k dispozícii na základe prevádzkovému poriadku umožní aj ďalšie využitie širokou verejnosťou, ktorej bude sprístupnené v blízkej dobe. Všetkým cieľovým skupinám tak umožníme tráviť čas v rámci výchovno- vzdelávacie procesu, voľno-časových aktivít a podobne v novovybudovanom modernom a príjemnom prostredí, ktoré spĺňa súčasné normy.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk