štvrtok, 04 február 2021 11:00

Stanovisko OOCR Turiec k diskreditačnej kampani Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Stanovisko OOCR Turiec k diskreditačnej kampani Stanovisko OOCR Turiec k diskreditačnej kampani Foto: METRO

Ohradzujeme sa voči informáciám, ktoré boli účelovo interpretované na Facebookovej stránke „Martin - naše mesto bez cenzúry“, ktorú prevádzkuje politická skupina „Reštart Martina“. Ich jediným cieľom je diskreditácia osobností a tých, ktorí sa snažia pre rozvoj cestovného ruchu urobiť maximum aj v neľahkých a rýchlo meniacich sa podmienkach.

OOCR zverejňuje dokumenty nad rámec svojich povinností hlavne z dôvodu jej dôveryhodnosti voči vlastným členom. Všetky dokumenty a zmluvy sú riadne schválené valným zhromaždením, resp. predstavenstvom OOCR. Tie sú jediné oprávnené rozhodovať v otázkach činnosti OOCR Turiec. Hlasovanie členov je vždy zdokumentované v zápisniciach. Kontrolným orgánom OOCR je dozorná rada. Predstavitelia OOCR ako Predseda, podpredseda, dozorná rada môžu byť volení len spomedzi členov združenia. Na čele stojí predseda predstavenstva, spravidla zástupca samosprávy. Podpredseda je spravidla volený zo zástupcov subjektov. Aktuálne sú obaja štatutári zástupcovia samospráv. Funkčné obdobie sú 4 roky a voľba prebieha na valnom zhromaždení. Volení predstavitelia musia byť jednotne zvolení na jednej strane súkromným sektorom spolu s ostatnými subjektami, na druhej strane predstaviteľmi samospráv. V prípade nezhody sa voľby opakujú.

 

OOCR Turiec je zriadená a riadi sa podľa zákona č. 91 z roku 2010 a vlastnými stanovami. Nie je zriaďovaná ani štátom, ani samosprávou. Jej financovanie je zabezpečované PPP systémom. To znamená, že na chod a projekty sa finančne a nefinančne skladajú súkromné subjekty, združenia a samosprávy. Pomer financovania je stanovený vkladmi jednotlivých subjektov. Na základe Stanov OOCR a rozhodnutia valného zhromaždenia sa tieto vklady využívajú na chod organizácie a podporu projektov hlavne vlastných členov. Všetky operácie tohto charakteru sú odsúhlasované valným zhromaždením vo forme finančnej uzávierky a záverečnej správy o činnosti OOCR za príslušný rok. Chod organizácie riadi predstavenstvo OOCR.

 

Tretím pilierom financovania môže byť dotácia Ministerstva dopravy a výstavby, ktorá je ním schvaľovaná dopredu na základe podaného projektu a nie je nárokovateľná. Táto dotácia musí byť na konci obdobia riadne vyúčtovaná a prejde niekoľkostupňovou kontrolou na MDaV. Výška tejto dotácie je podmienená niekoľkými faktormi. Hlavným faktorom je výška vybraných členských príspevkov, ktoré teda sú priamo závislé od finančných príspevkov členov OOCR.

 

Uvedené účelové dezinformácie spojené s firmou TRADIČNÉ JE DOBRÉ, s. r. o. práve súvisia so súkromným členským vkladom spoločnosti TRADIČNÉ JE DOBRÉ, s. r. o., tento vklad bol vložený do OOCR z jej súkromných zdrojov a formou zmluvy bolo zabezpečené, aby vykonala konkrétnu aktivitu. Aktivitu spoločnosť vykonala, čo aj riadne zdokladovala. V tomto období bol pán Ján Farský podpredseda predstavenstva za stranu subjektov. Keďže mesto Kremnica vstúpilo do OOCR Stredné Slovensko, jej zástupca a zároveň predseda predstavenstva sa ku dňu 31.12.2019 vzdal funkcie. Automaticky teda od 1.1.2020 prešli kompetencie na druhého štatutára, ktorý mohol jediný konať v mene OOCR Turiec až do vykonania riadnej voľby nového predsedu predstavenstva. V týchto voľbách sa už p. Ján Farský o žiadne funkcie neuchádzal. Aj vďaka súkromnému vkladu TRADIČNÉ JE DOBRÉ, s. r. o. bude môcť OOCR Turiec žiadať v roku 2022 dotáciu, ktorá bude zvýšená práve o túto sumu. Tá už ale nesmie byť čerpaná touto spoločnosťou.

 

V priloženej tabuľke je vidieť, že na chod OOCR Turiec sa v posledných rokoch skladajú hlavne súkromné spoločnosti

 

Je preto ďalej už neakceptovateľné, aby skupinka ľudí svojím ohováraním naďalej poškodzovala dobré meno OOCR Turiec, jednotlivých členských subjektov a osôb združených v organizácii. Diskreditačná kampaň pochádza stále z toho istého miesta v Turci. Jej hlavným cieľom je rozbitie funkčných vzťahov a založenie vlastnej organizácie. Takýto pokus sa už udial v roku 2019, kedy sa vlastnú OOCR pokúsil na mestskom zastupiteľstve založiť poslanecký klub združený okolo pána Michala Uherčíka.

 

Čo sa týka novo odsúhlaseného mimoriadneho členského vkladu viazaného na výšku polovice vybranej dane za ubytovanie mesta Martin, ten reálne dostala OOCR Turiec prvý krát ku koncu roku 2020 a má zmluvný charakter na základe konkrétnych odsúhlasených aktivít. Tento vklad má v OOCR vlastné analytické účtovníctvo a kontrolný mechanizmus. Vyhlasujeme, že z tohto vkladu neboli financované žiadne aktivity a subjekty, ktoré sa uvádzajú v tejto dezinformačnej kampani. Tento fakt môžeme kedykoľvek dokázať kontrolórom mesta Martin, čo aj radi urobíme.

 

Na záver by sme preto upozornili na fakt, že šírené dezinformácie považujeme za trestné činy podľa:

 

  1. Podľa paragrafu 206 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí trestného činu ohovárania ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý môže značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Potrestá sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. Podľa paragrafu 206 ods. 2 Trestného zákona sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným podobne účinným spôsobom.
  2. konanie ohovárajúceho napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona, môžete sa svojich práv domáhať podaním trestného oznámenia. Trestné oznámenie sa podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podáva na polícii alebo prokuratúre.

 

Štatutárne orgány OOCR Turiec podniknú kroky k ochrane dobrého mena OOCR Turiec ako aj jej členov a predstaviteľov. Vyzývame preto všetky osoby a subjekty, ktoré šíria dezinformácie, aby s týmto konaním okamžite prestali.

 

Autor:  Ing. Peter Majko, predseda predstavenstva OOCR TURIEC

 

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.