pondelok, 20 máj 2013 23:26

Viaceré diela o živote Cyrila a Metoda už sú v zdigitalizovanej podobe

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Viaceré diela o živote Cyrila a Metoda už sú v zdigitalizovanej podobe Viaceré diela o živote Cyrila a Metoda už sú v zdigitalizovanej podobe

Slovenská národná knižnica pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863 zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v zdigitalizovanej podobe viaceré diela o živote vierozvestcov Cyrila a Metoda z 19. a začiatku 20. storočia.

Byzantská misia solúnskych bratov upevnila kresťanstvo a priniesla našim predkom kultúru, písmo a vzdelanie. Staroslovienčina na území Veľkej Moravy zohrala dôležitú úlohu ako jazyk literárny, náboženský, administratívny a právny. Literárna tvorba Cyrila a Metoda je základným pilierom slovenského aj slovanského písomníctva. K ich duchovnému a kultúrnemu odkazu sa hlásia všetky slovanské národy. Veľkomoravská tradícia mala a má veľký ohlas v našej národnej kultúre, už od 17. storočia, cez obdobie národného obrodenia až podnes,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

Od štvrtku 16. mája 2013 sa na stránke SNK nachádzajú tieto diela

  • - Památka z Welehradských poutí. Žiwotopis swatých appostolů slowanských Cyrilla a Methoda. Skalica, 1885. 63 s.
  • - Dúbravský, Karol: Životopis sv. Cyrilla a Metoda, apoštolov slovanských. Trnava, 1922. 56 s.
  • - Lauček, Daniel: Sv. Cyrill a Metod, apoštolovia slovanskí, jích význam v cirkvi kresťanskej vôbec a Slowanstve zvlásste. Martin, 1885.
  • - Zachar, Ľudovít: Sv. Cyril a Metod na Devíne. Trnava, 1928. 55 s.
  • - Sasinek, Fr. V.: Život s. Cyrilla a Methoda. Trnava, 1885

Cyril – Konštantín, prezývaný aj Filozof, a jeho brat Metod, právnik boli byzantskí intelektuáli, ktorých cisár Michal III. vyslal na žiadosť kniežaťa Rastislava, aby šírili kresťanstvo, vytvorili liturgiu a učili v reči zrozumiteľnej ľudu. Ich poslanie bolo duchovné, christianizačné, aj kultúrno-spoločenské. Najvýznamnejším prínosom byzantskej misie bolo zavedenie slovanského jazyka – staroslovienčiny do liturgie. Ako liturgický jazyk bola kodifikovaná v roku 868. Cyril a Metod do staroslovienčiny preložili množstvo náboženských textov, napríklad aj Bibliu (okrem Kníh Makabejcov). Preklady sa nezachovali v pôvodnom znení. Zlomok z diel staroslovienskeho písomníctva sa uchoval v odpisoch z 10.- 13. storočia (prepísané cyrilikou alebo preložené do latinčiny).

 

Digitalizácia pokračuje

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana pokračovať aj v priebehu najbližších týždňov. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Autor: Miriam Michaele Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn