štvrtok, 15 júl 2021 16:52

Galéria Martina Benku v meste Martin môže byť významný umelecký stánok na Slovensku

Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)
Galéria Martina Benku v meste Martin môže byť významný umelecký stánok na Slovensku Galéria Martina Benku v meste Martin môže byť významný umelecký stánok na Slovensku

Martinský advokát JUDr. Milan Hablák je jedným z iniciátorov výstavby modernej Galérie Martina Benku v Martine. V rozhovore vysvetľuje, prečo je výstavba a dotvorenie súčasných priestorov Múzea Martina Benku dôležité z hľadiska kultúry, umenia aj cestovného ruchu.

Ste jedným z iniciátorov výstavby modernej Galérie Martina Benku v Martine, aké dôvody predchádzali vzniku tejto iniciatívy?

 

Dôvodom je hlavne život a dielo Martina Benku, ktorý podstatnú časť života prežil v našom meste. O komplexnom diele by bolo zbytočné rozprávať, pretože jeho najvýznačnejšie diela už poznajú aj malí školáci. Jeho diela sú súčasťou nášho života, našej kultúry a zároveň nezastupiteľne zobrazujú život a krajinu na Slovensku v podobe, ktorá v súčasnej dobe už prakticky neexistuje.

 

Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888. V roku 1939 sa presťahoval z Prahy do Martina a ako zrelý päťdesiatnik určite vedel z akého dôvodu si vybral práve naše mesto Martin. Bolo to v slede dramatických predvojnových udalostí. Určite predpokladal, že menšie vidiecke mesto na strednom Slovensku mu bude robiť pokojné zázemie a záštitu pre tvorbu a možnosť kontaktu s vidieckym ľudom a slovenskou krajinou, ktorú tak obdivoval a bola podstatnou náplňou jeho tvorby.

 

Benka v Martine aktívne tvoril. Počas jeho pôsobenia v našom meste vznikla podstatná časť jeho tvorby, výtvarných a iných umeleckých diel, ktoré poznáme a sú súčasťou Múzea Martina Benku, ktoré sa nachádza na Kuzmányho ulici v Martine.

 

Múzeum Martina Benku v Martine, v ktorom aktuálne prebieha rekonštrukcia, nie je teda dostatočné riešenie pre expozíciu diel tohto umelca?

 

Určite nie. Dielo Martina Benku je najvyššie cenené dielo na Slovensku zo strany odbornej verejnosti. Jeho výtvarné diela dosahujú najvyššie hodnoty pri predaji prostredníctvom rôznych aukcií alebo dražieb, kde aj menšie výtvarné diela dosahujú hodnotu niekoľko desiatok tisíc eur. Je cťou zberateľov alebo jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o výtvarné umenie, mať dielo Martina Benku vo svojej zbierke v byte alebo na pracovisku. Dôkazom výnimočnosti výtvarného diela Martina Benku je v súčasnosti i samotná výstava Bratislavskom hrade, teda na mieste, ktoré považujú Bratislavčania za dôstojné miesto pre jeho expozíciu. Výstava je však dočasná a sú v nej zapožičané diela z nášho múzea v Martine. 

 

Akú máte predstavu o výstavbe modernej Galérie Martina Benku?

 

Súčasné galérie v zahraničí sú koncipované ako hodnotné stánky umenia a preto majú aj vysokú návštevnosť. Sú to moderné budovy s moderným poňatím architektúry, prieniku slnečného svetla, osvetlenia umeleckých diel, ozvučenia priestorov, vzduchotechniky, klimatizácie, videoprojekcie riešenia spoločných priestorov, dizajnu, a tak podobne. Myšlienka rozšíriť stavbu Múzea Martina Benku o takúto budovu na existujúcom pozemku na Kuzmányho ulici nie je nová, bola tu už v 80-tych rokoch, o čom máme zachovanú aj historickú dokumentáciu.

 

Zo súčasného pozemku o celkovej výmere  2041 m2 zaberá stavba súčasného múzea iba 240 m2, to znamená na pozemku, ktorý je vo vlastníctve štátu je voľná výmera 1801 m2, ktorá dispozíciou a charakterom umožňuje prístavbu modernej časti k existujúcej stavbe múzea minimálne o výmere novej stavby s pôdorysom okolo 600 m2, čo by pri dvoch poschodiach mohlo vytvoriť spolu nových 1200 m2 adekvátnej výstavnej plochy pre umelecké dielo Martina Benku.

 

 

Pri troch poschodiach by to bolo až 1800 m2 výstavnej plochy. Doposiaľ existujúca časť múzea, to znamená stavba i mobiliár, by bola rešpektovaná v súlade so súčasným stavom, ktorý je totožný s vôľou majstra Benku. Obidve stavby by však mali byť vzájomne prepojené uzatvoreným koridorom, aby tvorili jednotnú ucelenú expozíciu.

 

Treba si uvedomiť, že väčšina galérií, ktoré sa sústreďujú na diela umelcov v rôznych častiach Európy, majú 60 až 70 výtvarných diel v priamom vlastníctve galérie a to sa už považuje za dostatočné na existenciu samostatnej galérie ako celku. Takéto expozície zároveň doplnia rôznymi dielami zo súkromných zbierok a podobne. Martin Benka, ktorý bol známy svojou šetrnosťou a skromným spôsobom života, nám zanechal 5200 výtvarných diel, z ktorých podstatnú časť nemáme možnosť vidieť a zoznámiť sa s nimi, pretože sú uložené v depozitároch, rôznych chodbách a skladoch. Je to rozhodne nedôstojné až ponižujúce k jeho pamiatke.

 

Celkovo však po Martinovi Benkovi ostalo vyše 10 000 artefaktov, pretože okrem výtvarných diel sa venoval aj gobelínovej tvorbe, ilustráciám, vytvoril si sám 13 huslí či tvoril v oblasti knižného dizajnu a typografie. Rozšírená prístavba existujúceho múzea na expozícií 1200 m2 respektíve 1800 m2 by bola reprezentatívnym priestorom na prezentáciu umeleckého diela výtvarného diela Benkovho formátu vzhľadom na rozsah diela, ktoré nám zanechal. Z takéhoto množstva diel sa môže neustále expozícia dopĺňať alebo obmieňať v určitých časových obdobiach.

 

 

V novom priestore by taktiež mohla byť vybudovaná menšia výstavná sieň, v ktorej by boli dočasné výstavy mladých výtvarných umelcov, čím by sa oživovala stála výstavba umeleckého diela v galérii. Taktiež by v tejto malej galérii mohol byť vytvorený dôstojný priestor na odovzdávanie ceny Martina Benku nádejným mladým výtvarným umelcom. V takomto ucelenom priestore návštevník môže stráviť minimálne hodinu a kochať sa ako dielom majstra, tak i oboznámiť sa s jeho životom.

 

Galérie sú v dnešnej dobe často krát „samoobslužné“, diela sú strážené kamerami a návštevník môže na takejto expozícii skutočne získať komplexné poznatky o diele umelcov. Taktiež by mala byť po novom vyriešená záhrada prípadne nádvorie múzea s možnosťou zaparkovania niekoľkých vozidiel kolmo z ulice Kuzmányho.

 

Kto by sa mal výstavby galérie zúčastniť?

 

Celý majetok po Martinovi Benkovi je vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje cez Fond výtvarných umení Správa pozostalostí Martina Benku. Výstavby by sa preto mal zúčastniť štát ako vlastník nehnuteľného majetku a taktiež jeho umeleckého diela. Taktiež by sa mal na jeho výstavbe a realizácii podieľať aj Žilinský samosprávny kraj, ako celok, na ktorého území by mala takáto stavba stáť, no hlavným garantom výstavby Galérie Martina Benku by malo byť mesto Martin.

 

V západných krajinách sa mestá pýšia možnosťou výstavby takýchto umeleckých stánkov a považujú to za svoju česť. Je to súčasťou kultúry mesta, keď môžu poukazovať na takéto výnimočné osobnosti. Taktiež je to prejavom vzťahu verejnosti a zodpovedných pracovníkov mesta k verejnému blahu a hodnotám, ktoré umelci reprezentujú. Naše mesto, ktoré sa pýši ako centrum národnej kultúry a zároveň kandidovalo aj na Európske hlavné mesto kultúry, nevie v súčasnosti poukázať a zvýrazniť takúto osobnosť výtvarného umenia z minulosti. Je to nepochopiteľné a zároveň je mimoriadna škoda, že takáto galéria ešte nebola postavená.

 

V súčasnej dobe máme v Martine možnosť vidieť výstavbu športovísk, čo treba pozitívne hodnotiť. Tieto stavby sú však určené na „zveľadenie“ telesnej schránky človeka. Výstavbou Galérie Martina Benku docielime zveľadenie ducha spoločnosti. Takáto stavba bude mať nielen mestský, štátny, ale aj medzinárodný význam. Výtvarným dielom Martina Benku sa dá kedykoľvek chváliť, je autentické, nezastupiteľné a doba, ktorú zobrazoval, už pominula. V modernom prostredí novej a zároveň nadčasovej výtvarnej galérie by spôsob zobrazovania sveta, ktorý Majster Benka vnímal nadobudol správnu dimenziu.

 

Všetky tieto tri predom označené subjekty by sa mali na financovaní takejto stavby podieľať spoločne, možno by prispeli aj súkromní darcovia, možno by sa aj z výťažku predaja diel dalo niečo zafinancovať. Riešení, ako nájsť financie je jednoducho viac.

 

Kedy by sa malo začať s výstavbou Galérie Martina Benku?

 

Čo najskôr, ak už nie je neskoro. V jeho rodisku v Kostolišti sa začala výstava tzv. Benkovej aleje na pamiatku ich rodáka. Ide však len o radovú zástavbu rodinných domov na tomto mieste. Aktuálna expozícia Martina Benku na Bratislavskom hrade svedčí o záujme Bratislavy o jeho výtvarné dielo. V Bratislave sídli aj komisia pre pozostalosť diela Martina Benku a môže sa ľahko stať, že niektoré z miest na Slovensku nás v tejto iniciatíve predbehnú, čo by bola nenapraviteľná škoda.

 

Dielo Martina Benku je potrebné sústrediť na jednom mieste a na jednej veľkej a modernej expozícii, aby rôzne výtvarné diela nependlovali po rôznych častiach Slovenska za účelom krátkodobých výstav, čo môže zároveň zabrániť prípadným stratám alebo poškodeniu. Martin Benka zomrel v roku 1971 v Kostolišti avšak najproduktívnejšie obdobie svojho života prežil práve tu v Martine. V Martine sa nachádza celé jeho umelecké dielo a v Martine by mal byť postavený jediný stánok na oslavu jeho osoby, diela a významu, pretože s oslavou jeho umenia je spojené aj naše národné upovedomenie.

 

Kto by mohol byť k tejto iniciatíve nápomocný?

 

Dovoľujeme si osloviť vedenie mesta Martin a kompetentných ľudí za kultúru v našom meste, Žilinský samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR, verejnosť, mladých ľudí, elektronické aj printové médiá, ktoré sa zaujímajú o dianie v Martine, a ktorým nie je naše mesto ľahostajné, aby podporili našu iniciatívu, pretože mesto Martin môže premárniť šancu, ktorú nám majster Martin Benka svojou prácou a životom dal.

 

Treba si uvedomiť, že výstavba galérie má aj celospoločenský význam pred koncom školského roka, kedy prichádza do Martina viacero školských výletov, kde učitelia dejepisu navštevujú so svojimi žiakmi všetky dostupné a otvorené múzeá v meste Martin. Otvorenie takejto reprezentatívnej galérie by značne zvýšilo edukačnú úroveň mladej generácie a zároveň by sa zvýšil ich vzťah k národnej kultúre a upovedomeniu hodnôt, ktoré majster Benka svojím dielom prezentuje. Výstavba modernej Galérie Martina Benku by mala byť vecou cti a dokonca povinnosťou každého slušného občana nášho mesta a práve preto by sa mali podieľať ako na architektúre, tak i na realizácii stavby galérie predovšetkým subjekty z mesta Martin.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.