Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Vyjadrenie predsedníčky POP akadémie ku kauze jazierka v Košútoch v Martine

Autor: POP akadémia
Foto: POP akadémia
Uverejnené: 15. november 2023

Dušana Mázorová, predsedníčka Občianskeho združenia POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj: V prvom rade je nám veľmi ľúto, že sme ako my, tak hlavne aj návštevníci programu #HalloweenskaCesta v Martine prežili program znovu raz pri vyliatom jazierku a na podmočenej lúke pri ňom, aj napriek našej takmer ročnej snahe tomuto predchádzať.

V druhom rade, sme žiadne jazierko nezničili podľa verejných vyjadrení jedného z obyvateľov Košút, keďže sme k nemu počas programu akýkoľvek prístup obmedzili, aby skôr jazierko nezničilo niekomu zdravie a život.

História z minulého roka sa nám zopakovala a keďže návštevníkov bolo na našom programe #HalloweenskaCesta pred rokom omnoho viac ako tento rok, výsledok bol, že daná lúka pri jazierku bola v podstatne horšom stave ako je teraz po tohtoročnej Halloweenskej ceste. 

Prešlo po nej totižto minulý rok zopár stoviek ľudí a rovnako tak autá. Jediná časť, ktorá bola aspoň ako tak dobrá, bola tesne pri kameňoch kde je vyššia časť tej lúky, nie pred inštaláciou draka, kde je nižšia časť, ktorá bola aj tento rok udupaná.

Následne minulý rok vyše týždeň pršalo a nejak nikomu z obyvateľov mesta Martin nevadilo, že trávnik po akcii komplet zmizol, lebo ho návštevníci programu udupali do blata a že tam boli tak isto koľaje od áut na zablatenej nespevnenej ceste, ktorá rovnako ako jazierko nie je dlhodobo a pravidelne udržiavaná po stavebnej stránke. To isté sa nám stalo aj teraz, ale naša snaha bola celý rok tomu predísť.

Za veľmi krátky čas pred rokom a po výdatných dažďoch po programe Halloweenska cesta sa blato z trávnika zmylo a zablatená cesta s koľajami od áut vyrovnala. Na Vianočnej ceste minulý rok v decembri už bola ako cesta tak aj trávnik v poriadku (vieme doložiť fotodokumentáciu), len už komplet zaliaty a zamrznutý areál a program sme museli presunúť v deň programu Vianočná cesta na vedľajšiu lúku.

Už vtedy som prejavovala počas našich obidvoch programov ako #HalloweenskaCesta tak aj #VianocnaCesta verejne obavy o ľudí, ktorí v bezprostrednej blízkosti išli okolo jazierka na premočených brehoch a žiadala ich aby tak nekonali aspoň počas našich programov. Prechod k samotnému jazierku sme uzavreli zábranami a zákazovými tabuľami.

My sme sa rozhodli pomôcť občianskemu združeniu AlGaDe ART, ktoré sa nám predstavilo ako správca daného areálu, získať financie na spevnenie brehov, aby sa to jazierko už nevylievalo a nepodmáčalo okolie, na ktorom sa robí aj náš program alebo programy pre MŠ a ZŠ organizované o. z. AlGaDe ART.

Ako predsedníčku tohto združenia tak aj poslancov mestskej časti Košúty v Martine som upozorňovala, že potrebujeme spevniť brehy a zabezpečiť zmluvného správcu jazierka, ktorý nám vie poskytnúť aj odbornú dokumentáciu úprav toho priestoru s dopadmi napríklad na prírodu - biotop. My rozumieme tomu, že mesto Martin nedisponuje finančnými prostriedkami navyše ako aj ostatné mestá v SR. Rovnako tak to nie je pozemok mesta a teda neexistuje dôvod, prečo by malo mesto investovať do daného areálu financie.

Vďaka našim programom a našim dobrým vzťahom s našimi partnermi a silnej mediálnej podpore, dokážeme získať financie na zveľaďovanie areálov, v ktorých organizujeme naše programy. Je to otázka dobrých vzťahov a pochopenia, že spoluprácou viacerých subjektov, dokážeme vytvoriť vhodné a bezpečné prostredie pre deti a rodiny. Ale bez potrebnej odbornej dokumentácie sa projekty pre získanie financií tvoriť nedajú.

Projekt pre získanie financií nie je problém napísať a ani osloviť partnerov a požiadať ich o pomoc, ale je potrebné dokladovať zmluvné vzťahy s majiteľmi pozemku a odborný dohľad. Po dohode s predsedníčkou o.z. AlGaDe ART sme vytvorili projekt Bezpečné jazierko v Košútoch pre Nadáciu Tesco, v programe Vy rozhodujete, my pomáhame. Požiadali sme dané občianske združenie o dodatočné doplnenie právneho vzťahu k nehnuteľnosti - jazierka v Košútoch, ktoré nám doteraz nebolo poskytnuté. 

POVINNÉ SÚČASTI ŽIADOSTI O GRANT

Povinné prílohy pri projektoch investičného charakteru: Zdokladovanie právneho vzťahu, a to buď: 

  1. a) Vlastníctva - Informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu. 
  2. b) Iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu.  
  3. c) Písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami.

Nevieme na základe čoho je daný areál zverený do starostlivosti občianskeho združenia AlGaDe ART vlastníkmi daného pozemku a teda kým je spravovaný, a kto zodpovedá za havarijný stav toho jazierka. Projekt sme napísali s tým, že do Halloweenskej cesty musí byť to jazierko v poriadku a spevnené (to bol dôvod, pre ktorý sme ten projekt už cez leto písali a finančné prostriedky boli danému o. z. poskytnuté v septembri tohto roka) a lúka nepodmočená, aby sme znovu raz nezažili to čo pred rokom (hovorím v prvom rade o bezpečnosti ľudí okolo jazierka, s blatom na lúke a koľajami od áut si poradí sama príroda po dažďoch).

Nie len vďaka dobrej kvalite spísaného projektu, ale aj vďaka tvorbe práve týchto ciest v Košútoch sme s projektom "Bezpečné jazierko v Košútoch", postúpili medzi 3 najlepšie v danom regióne. Jedným z hlavných partnerov našich ciest je práve totižto Tesco. Rovnako tak sme zaujali ďalších našich partnerov, ktorí prejavili záujem pomôcť zabezpečiť bezpečné brehy daného jazierka, ktorých sme požiadali o finančnú podporu z dôvodu obavy o bezpečnosť návštevníkov tohto jazierka.

O daných cestách #RozpravkovaCesta #HalloweenskaCesta #VianocnaCesta a aj s presným dátumom ich organizácie, mieste konania a o akom približnom počte návštevníkov v akej vekovej kategórii detí (aj malé deti do cca 6 rokov) vie aj samotné mesto Martin od apríla tohto roka, ktoré nám aj poskytlo finančnú podporu na všetky cesty (ďakujeme).

V podstate vďaka našim programom pre deti a rodiny daný projekt Bezpečné jazierko v Košútoch postúpil, keďže všetky 3 cesty #RozpravkovaCesta #HalloweenskaCesta #VianocnaCesta majú silnú mediálnu a aj partnerskú podporu a v žiadosti sme sa na to aj odvolávali. Asi žiaden z prihlásených projektov nedokáže ponúknuť promo priestor v médiách alebo na megaboardoch ako práve naše cesty. Postúpili sme a ako hlasovali obyvatelia Košút a mesta Martin, tak také financie získali a to konkrétne 600,- EUR. Ďakujeme spoločnosti Nadácia Tesco.

Po mojom urgovaní zainteresovaných, že ten breh jazierka treba spevniť a zabezpečiť aby sa daná lúka nepodmáčala a brehy neohrozovali návštevníkov nie len našich programov, sme prišli na to, že o. z. AlGaDe ART nemá žiadnu zmluvu s majiteľmi pozemku, so správcom pozemku (asi Urbár Martin) a ani mesto nemá žiadnu zmluvu s majiteľmi pozemku, a že teda mesto investuje financie na rôzne inštalácie od o. z. AlGaDe ART do jazierka v ochrannom pásme mokradí a nejak nikto netuší, kto kontroluje daný stav jazierka (teda stavby), aký dopad majú dané inštalácie na stabilitu jazierka a kto a či vôbec má zodpovednosť za bezpečnosť v bezprostrednom okolí jazierka. 

Pri kontaktovaní ochranárov z NP Veľká Fatra a Správcu povodia horného Váhu sme prišli na to, že to jazierko a ani prístupová cesta k nemu nie sú ani len zakreslené v katastrálnej mape a ide pravdepodobne o čiernu stavbu: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/849839/2887_1?pos=49.087867,18.940617,17&fbclid=iwar0plifjfezmp8xjrqi065ejgpme7ty_p3tnvegauxd2rh0f5ufry1bhzmy.

De facto: žiadne zmluvy o spravovaní daného areálu, či prenájmu by ani len nemali existovať a teda nerozumieme na základe čoho o. z. AlGaDe ART realizuje svoje aktivity na danom pozemku, či sa stavia do role správcu daného areálu - jazierka a zasahuje do stability stavby jazierka a kto dané úpravy na jazierku schvaľuje. Naposledy boli spevňované brehy daného jazierka v roku 2021 práve o. z. AlGaDe ART agátovým drevom a kameňmi, avšak už minulý rok bolo dané spevňovanie nepostačujúce, nie to ešte tento rok.

Preto touto cestou prosíme o urgentné riešenie danej situácie priamo vedenie mesta Martin v súčinnosti s ochranármi z NP Veľká Fatra, s SVP, poprípade s Urbárom Martin, či s majiteľmi pozemkov a žiadame o zlegalizovanie daného jazierka a cesty k nemu, o presnú definíciu či ide o stavbu - jazierko - vodné dielo alebo mokraď s chráneným biotopom a následné zabezpečenie brehov jazierka odborným stavebným dohľadom.

My budeme radi naďalej súčinní pri zveľaďovaní daného areálu, ale nie za daných aktuálnych podmienok, ktoré hraničia s bezpečnosťou návštevníkov areálu a s možným narušovaním prirodzeného biotopu inštaláciami v jazierku ak ide o mokraď a nie o stavbu - jazierko - vodné dielo. 

Preto vás naozaj všetkých zainteresovaných žiadame o súčinnosť v riešení tejto situácie a mesto Martin o dohľad nad správne investovanými finančnými prostriedkami pre bezpečné brehy daného jazierka od Nadácie Tesco, kde nastáva obava zo zneužitia získaných peňazí, keďže doteraz sa na jazierku od septembra nerobí nič a ani sa nestihlo urobiť niečo do Halloweenskej cesty aby sme rovnako ako my, tak aj naši účinkujúci a návštevníci, boli v bezpečnom prostredí. Boli by sme radi ak by do prenájmu prevzalo areál priamo mesto a prevzalo kontrolu nad investovanými peniazmi do areálu ako z našej strany, tak aj z ich po následnom zlegalizovaní daného areálu - jazierka. 

Spevnené brehy jazierka (zásah do stavby) ale nie je možné robiť "na kolene" dobrovoľníkmi bez stavebného dozoru a ak ide o mokraď nie je možné zasahovať bez schválenia ochranárov do daného prostredia. Do februára 2024 je potrebné zdokladovať dokumentáciu daného projektu Bezpečné jazierko v Košútoch a správu s vyčíslením projektu do marca 2024 v hodnote 600,- EUR. Boli by sme radi aby neboli dané financie použité na niečo iné (napr. ďalšia inštalácia - socha), než na samotné brehy toho jazierka alebo aspoň spevnenie cesty ku jazierku, kým sa nevyrieši otázka existencie jazierka. Ďakujeme.

Nech sú úmysly dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zveľaďovať okolie jazierka a prostredie samotného jazierka akokoľvek dobré a šľachetné, je potrebné dané jazierko zlegalizovať a následne ho spravovať pod dohľadom odborníkov.  

My alebo aj ostatní organizátori kultúrno spoločenských programov následne budeme presne nasmerovaní, za akých podmienok je možné program pre verejnosť zorganizovať v tomto areáli. Konkrétne je táto trilógia programov organizovaná aj v Žiline a v Bratislave v Lesoparku a v Horskom parku. Skôr ako nám je program povolený zorganizovať komunikujeme ako s ochranármi, oddelením zelene a životného prostredia o presnom priebehu týchto programov. Doslova zakresľujeme trasu našich ciest do máp. Následne správca areálu zabezpečí areál tak, aby bol vhodný pre daný program.

Ak nie je možné zorganizovať daný program v danom areáli (ide o lesy, počítame s polámanými konármi - stromami, zdvihnutou spodnou vodou a podobne), je nám ponúknutý náhradný priestor.  Až následne ak nám nevyhovuje náhradný priestor a ani my si nevieme zabezpečiť iný priestor, rušíme daný program. Správcovia areálov ale počítajú s organizovaním rôznych spoločenských programov a snažia sa celoročne zabezpečiť areáli a zároveň aj bezpečnosť každodenných návštevníkov v ich areáloch. Ak je niečo v areáli nebezpečné, adekvátne to označia a uzavrú alebo zabezpečia okamžitú nápravu. Veríme tomu, že aj jazierko v Košútoch sa dočká odborného spravovania a bezpečných brehov jazierka. 

Na základe našich dobrých skúseností s vedením mesta Martin veríme aj tomu, že danú situáciu sa podarí urgentne vyriešiť aj so súčinnosťou mesta Martin alebo priamo aj poslancov za Košúty v spolupráci s ochranármi NP Veľká Fatra a s odbornou pomocou SVP a spravia všetko preto, aby jazierko bolo jazierkom, následne bezpečným jazierkom a až potom galériou sôch v ňom a neohrozovalo jeho návštevníkov.

Lebo v prvom rade nie je dôležitý udupaný trávnik od návštevníkov a koľaje od áut organizátorov podujatí ale bezpečné brehy jazierka, na ktorých sa nachádzajú aj stromy. Samotní návštevníci (obyvatelia Martina) nášho programu vyjadrili nespokojnosť s tým ako je o jazierko postarané a že sa neriešia brehy toho jazierka a požiadali nás o zmenu miesta tohto programu.

Preto touto cestou žiadame vedenie mesta Martin aj o návrhy náhradného miesta v meste Martin, ktoré by spĺňali všetky náležitosti potrebné pre danú trilógiu benefičných a edukatívnych programov #RozpravkovaCesta #HalloweenskaCesta #VianocnaCesta a boli by na legálnom pozemku - v areáli, ktorý dokáže splniť bezpečnostné podmienky pre program pre deti a ich rodičov.

#VianocnaCesta má byť už 15.12.2023 v Martine a promo kampaň nám začína už od 1.decembra 2023

My sme sa snažili pomáhať počas celého roka si všetky cesty zabezpečiť tak, aby boli návštevníci našich programov v bezpečí. Dokonca sme zabezpečili kosenie lúky a celého okolia okolo lesa počas Rozprávkovej cesty v Košútoch, keďže mesto Martin v máji s kosením nestíhalo a pre nás je ešte raz BEZPEČNOSŤ DETÍ dôležitejšia a báli sme sa kliešťov. My si tiež netúžime ničiť naše autá a ani veci a ani sa báť o rodiny, ktoré by na nesprávne spravovanie o jazierko a jeho okolie mohli doplatiť najviac a je jedno či je leto, jeseň alebo zima. 

Galéria sôch v jazierku v Košútoch v Martine to je síce pekná vec, ale ono sa najskôr galéria postaví, zabezpečí bezpečnosť návštevníkov, keďže ide o vodné dielo a až potom sa plní dielami. Zároveň prosíme mesto Martin aby brali do úvahy nestabilitu brehov jazierka v Košútoch, to že ide o nelegálnu stavbu (alebo teda chránený biotop - mokraď) a jazierko uzavreli aspoň v období dažďov a kým sa nevyrieši daná situácia areálu a spevnia sa brehy, keďže to doteraz o. z. AlGaDe ART nespravilo. Problém nie je pokiaľ sa nikomu v areáli nič nestane, ale ak sa stane, v tomto prípade bude veľmi ťažko hľadať zodpovedného človeka - organizáciu za daný stav areálu - jazierka.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama