Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovo a 100. výročia založenia organizovaného Dobrovoľného hasičského zboru v Rakove

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 04. júl 2024

Každá obec má svoj život, svoju históriu a svoju budúcnosť. V týchto dňoch si obec Rakovo pripomenula 780. výročie prvej známej písomnej zmienky o svojej existencii. Tento významný míľnik bol sprevádzaný oslavami storočnice založenia Dobrovoľného hasičského zboru Rakovo.

Jubileá sú vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie a zamyslenie sa, bilanciu - ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a príležitosťou uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Oslavy boli rozdelené do niekoľkých dní a sprevádzané bohatým programom.

Prvý deň osláv

V piatok, 21. júna 2024 o 18:00 hod. sa obyvatelia obce Rakovo a pozvaní hostia stretli pri zrekonštruovanom „Pamätníku slobody“, čím začali trojdňové oslavy týchto dvoch významných výročí v obci.

Pamätník má svoju históriu: na jar roku 1919 boli na obecnom priestranstve zasadené dve „lipy slobody“ a 23. augusta 1925 bol členmi hasičského zboru postavený a odhalený „Pamätník slobody“ v podobe slovenského znaku s tabuľkou s nápisom: „A ČO SI ZA PRAVDU UZNAL, ZA TO ROB A BOR SA AŽ DO POSLEDNÉHO DYCHU“. V roku 1998 bola pôvodná tabuľka demontovaná kvôli poškodeniu a v roku 2023 ju vdova po starostovi Jánovi Franekovi venovala obci, ktorá ju pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru vrátila na pamätník.

Slávnosť odhalenia zrekonštruovaného „Pamätníka slobody“ otvoril starosta obce Patrik Antal, ktorý vo svojom príhovore priblížil históriu zboru a vyzdvihol prácu jeho členov. Medzi pozvanými hosťami boli významní predstavitelia Matice slovenskej a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako aj zástupcovia okolitých obcí a členovia hasičských zborov.

Po odhalení pamätníka oslavy pokračovali pred kultúrnym domom, kde sa starosta Antal prihovoril nastúpeným hasičským jednotkám a hosťom, vyzdvihol význam zakladajúcich členov zboru a ocenil súčasných funkcionárov. Nasledovalo oceňovanie hasičov, ktorí si za svoju aktívnu, nezištnú prácu v prospech obce prevzali „Pamätnú medailu k 100. výročiu DHZ Rakovo 1924-2024“. Medzi ocenenými boli Pavol Bročko, Jozef Ďurkovič, Milan Garlík a ďalší. O 21:00 hod. sa v obecnom parku konalo filmové predstavenie „Matka na úteku“, ktoré prinieslo Túlavé kino.

Druhý deň osláv

V sobotu, 22. júna 2024 o 12:00 hod. sa občania, rodáci, hostia a účinkujúci sústredili v slávnostne vyzdobenom rakovskom parku. Program otvoril spevácky zbor Cantica Collegium musicum z Martina hymnickou piesňou „Aká si mi krásna“. Následne Božena Bíziková predniesla báseň „Môj rodný kraj“.

Moderátorka podujatia, Anna Hlinková, privítala všetkých prítomných, vrátane významných hostí ako Peter Sztáray, štátny tajomník ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska, Dr. Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska, a ďalších zástupcov verejného života.

Starosta Patrik Antal poďakoval všetkým, ktorí prispeli k realizácii osláv, a hosťom, ktorí svojou účasťou oslavy podporili. Počas programu vystúpili harfistka Lucia Dobošová, speváčka Natália Lettrichová, folklórny súbor Lysec a ďalší umelci.

Významnou súčasťou druhého dňa bolo aj odovzdanie čestnej zástavy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a bronzových medailí svätého Floriána pre zaslúžilých členov hasičského zboru.

Súčasťou osláv bolo aj predstavenie a slávnostné uvedenie do života novej publikácie „RAKOVO, PRÍBEH JEDNEJ OBCE .... 100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru Rakovo 1924 - 2024“. Publikácia podrobne dokumentuje storočie nezištnej práce a obetavosti našich hasičov a je výsledkom mnohoročného výskumu, zberu historických materiálov a spomienok. Krst knihy sa uskutočnil symbolicky prúdom vody z malej ručnej striekačky.

Tretí deň osláv

V nedeľu, 23. júna 2024 o 8:15 hod. sa v Rímsko-katolíckom kostole v Príbovciach konala svätá omša so vzývaním svätého Floriána, patróna hasičov. Po nej nasledovali Služby Božie s požehnaním Dobrovoľnému požiarnemu zboru Rakovo v evanjelickom kostole v Príbovciach. Počas služieb Božích bola venovaná „Pamätná stuha“ Dobrovoľnému hasičskému zboru Rakovo, symbolický dar evanjelického cirkevného zboru a. v. Príbovce.

Odhalenie busty Idy Szilassy

Dôležitou súčasťou osláv bolo aj odhalenie busty Idy Szilassy, významnej osobnosti, ktorá mala výrazný vplyv na históriu a kultúru obce Rakovo. Tento akt bol sprevádzaný príhovormi a spomienkami na jej prínos pre komunitu.

Informačné tabule a náučný chodník obcou

Súčasťou osláv bolo aj odhalenie nových informačných tabúľ a náučného chodníka obcou. Tento chodník obsahuje významné zastávky s podrobnými informáciami o histórii a kultúre obce, čím návštevníkom a obyvateľom umožňuje hlbšie pochopiť a oceniť bohaté dedičstvo Rakova.

Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovo a 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Rakovo boli významnou udalosťou, ktorá spojila obyvateľov obce, rodákov a hostí v slávnostnej atmosfére. Boli pripomienkou histórie, oslavy súčasnosti a záväzkom do budúcnosti.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama