Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žiaci základných škôl si môžu podávať prihlášky na stredné školy

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: mojastredna.sk
Uverejnené: 20. marec 2023

Žiaci základných škôl začínajú v tomto období zasielať prihlášky na štúdium na stredných školách. V Žilinskom kraji majú na výber z 96 stredných škôl, v ktorých sa realizuje výchova a vzdelávanie.

V Žilinskom kraji bude prijatých na štúdium na stredné školy podľa rámcovej prognózy v nasledujúcom šk. roku 2023/2024 spolu 6 304 žiakov. Najväčší podiel novoprijatých žiakov tvoria stredné odborné školy (celkovo 72,1%) a gymnáziá (23,2%). Prihlášky na stredné školy sa podávajú do 20. 3. 2023. Tento termín je záväzný pre všetkých budúcich stredoškolákov.

Deviataci zasielajú najviac prihlášok na gymnáziá, obchodné akadémie, stredné priemyselné školy (stavebná, technická, informačné technológie) a zdravotnícke školy. K najatraktívnejším odborom zo strany žiakov patria odbory z oblasti  informačných a komunikačných technológií (multimédiá, inteligentné technológie, informačné a sieťové technológie).

Veľký záujem je aj o bilingválne štúdium na obchodných akadémiách a gymnáziách,  a tiež v odboroch veterinárne zdravotníctvo a hygiena a odbor agropodnikanie. Zo strany strategických zamestnávateľov v kraji je dopyt po absolventoch odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí.

Vzhľadom na silných zamestnávateľov, ktorých v regióne máme, sme krajom príležitostí, pre uplatnenie mladých ľudí po skončení ich štúdia na stredných či vysokých školách. Je pre nás veľmi dôležité, neustále napredovať a rozvíjať náš región, ktorý má čo ponúknuť, nielen po stránke pracovného uplatnenia, ale aj voľnočasového vyžitia. Svedčia o tom aj najnovšie údaje Štatistického úradu SR, podľa ktorého sme krajom s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku a aj miera zamestnanosti v roku 2021 dosiahla v Žilinskom kraji nadpriemernú hodnotu,“ zdôrazňuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

V školskom roku 2023/24 otvára ŽSK nový študijný odbor - rušňovodič  v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine, ako v jedinej škole na Slovensku. Súčasné trendy vo vývoji a postavení železničnej dopravy na Slovensku vyvolali potrebu vytvorenia tohto odboru, pretože kľúčovým dopytom na trhu práce v železničnom sektore je práve povolanie rušňovodiča. Odbor bude ukončený maturitou a výučným listom a štúdium bude realizované najmä v systéme duálneho vzdelávania s relevantnými zamestnávateľmi Železničná spoločnosť Slovensko, RailJOB a ZSSK CARGO.

Žiaci majú možnosť zapojiť sa počas štúdia aj do duálneho vzdelávacieho systému a prepojiť tak teóriu s praxou. Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, a 166 zamestnávateľov. Duálne sa žiaci môžu vzdelávať v 44 odboroch.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama