Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Poslanci schválili rozpočet ŽSK na roky 2023 – 2025

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 30. január 2023

V pondelok (30.1.2023) sa uskutočnilo 3. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Krajskí poslanci schválili rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na roky 2023 až 2025.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo návrh rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 a 2025. „Pri príprave a schvaľovaní rozpočtu sme mali tri hlavné ciele. Udržať poskytovanie všetkých verejných služieb v rovnakom objeme a kvalite, dokončiť všetky investície, ktoré boli rozbehnuté, alebo u ktorých bol ukončený proces verejného obstarávania, a mať dostatok financií na prípravu projektov, s ktorými sa budeme uchádzať o financie, či už z Plánu obnovy a odolnosti alebo operačného programu Slovensko. Schválením rozpočtu budeme môcť tieto tri ciele splniť,“ informovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK a doplnila: „Schválením rozpočtu tak budeme môcť zrekonštruovať cesty, mosty, modernizovať odborné školy i kultúrne inštitúcie.  K významným investíciám v doprave patrí napríklad rekonštrukcia mostného objektu v obci Podbiel, v hodnote 2 363 750,00 €, pokračovať tiež budeme IV. etapou v rekonštrukcii cesty II/583 –Horné Považie a Orava, konkrétne v k. ú.  Belá – Terchová, Zázrivá – Párnica (5 706 072, 26 €). Čo sa týka škôl, v tomto roku bude dokončená rekonštrukcia telocvične SOŠ polytechnická Dolný Kubín – Kňažia v hodnote viac ako 830 tis. €. V súčasnej dobe realizujeme aj stavebné úpravy Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši v celkovej výške viac ako 337 000 €.“

Schvaľovaniu návrhu rozpočtu predchádzali početné diskusie v jednotlivých komisiách zastupiteľstva ako i poslaneckých kluboch. Z dôvodu legislatívnych opatrení s dopadom na príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu, pretrvávajúcej vysokej inflácie, rastu cien energií, budú kraju chýbať finančné prostriedky na plánované investície do svojho majetku, na rozvojové aktivity, v menšom objeme oproti minulému roku bude tento rok i podpora pre obce, občianske združenia a neziskové organizácie prostredníctvom regionálnych dotácií.

Žilinský samosprávny kraj bude v roku 2023 hospodáriť s rozpočtom vo výške 241, 2 mil. €. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 140 mil. . Najväčší podiel na bežných výdavkoch majú výdavky v oblasti sociálnych služieb (30,7 % daňových príjmov) a výdavky na prímestskú autobusovú dopravu (27 % daňových príjmov), na investície je vyčlenených takmer 24 mil. EUR“, objasnila Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

V oblasti kapitálových výdavkov je 14,2 mil. € (takmer 60 %) z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných na dopravné projekty financované z eurofondov. Najväčší balík prostriedkov je určený na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v regiónoch Horného Považia, Oravy, Liptova a Kysúc, ako aj na pokračovanie výstavby cyklodopravnej infraštruktúry v rámci projektu „Na bicykli vôkol Váhu“.

Pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti župy je v kapitálovom rozpočte vyčlenených 1 160 tis. €, z tohto objemu je časť plánovaná na obstaranie CT prístrojov do nemocníc v Trstenej a v Liptovskom Mikuláši, ako i financovanie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Námestove. Na dokončenie investícií v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je určených 3,6 mil. €, ďalších 2,3 mil. € bude preinvestovaných na dokončenie projektov modernizácie odborného vzdelávania v deviatich stredných školách.

Zdrojom financovania kapitálových výdavkov župy budú najmä návratné zdroje financovania, a to prekleňovací úver od Rozvojovej banky Rady Európy a návratná finančná výpomoc Ministerstva financií Slovenskej republiky. Rozpočet počíta aj s čerpaním rezervného fondu v objeme 8,2 mil. €.

V schválenom programe rokovania bol aj návrh na voľbu podpredsedov ŽSK. Novými podpredsedami ŽSK sú poslanci Branislav Tréger (Spravodlivý kraj) a Peter Weber (KDH a nezávislí).

Zastupiteľstvo rokovalo aj o návrhu na odmeňovanie poslancov ŽSK. „Uvítala som, že poslanci vyslovili vôľu na šetrenie, pričom už na poslaneckom grémiu sme sa spoločne dohodli, že nájdeme možnosti ako ušetrené financie vhodne využiť. K šetreniu zaväzovali samozrejme aj Úrad ŽSK. Riaditeľ Úradu ŽSK (pozn. Ondrej Buzala) poslancom predstavil opatrenia, ktoré sú na Úrade ŽSK zavedené už od jesene minulého roku,“ dodala Jurinová.

Poslanci v rámci zasadnutia schválili návrh na odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK po ukončení ich funkčného obdobia (Petra Ničíka – riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Richarda Gregora, riaditeľa Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Janky Bírovej, riaditeľky Kysuckej knižnici v Čadci, Jozefa Bukového, riaditeľa CSS Straník v Žiline, Jozefa Kazárika, riaditeľa CSS Prameň v Dolnom Kubíne, Andrei Šišilovej, riaditeľky CSS Eden v Liptovskom Hrádku a Mariána Tholta, riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená).

Poslanci schválili návrh na spolufinancovanie projektov v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Súčasťou programu bola Správa o pripravovaných projektových zámeroch a žiadostiach v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti, Správa o stave prípravy Územného plánu regiónu Žilinského kraja a tiež informatívna Správa o nakladaní s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Poslanci boli tiež oboznámení s Plánom kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 1. polrok 2023. Súčasťou rokovania bolo aj predstavenie Akčného plánu Úradu ŽSK na roky 2023 – 2025, ktorý obsahuje prehľad prioritných rozvojových aktivít/projektov Úradu ŽSK a jeho OvZP.

V bodoch Interpelácie a Rôzne zazneli pripomienky poslancov k zmene železničného grafikonu. „V najbližšom období sa uskutoční stretnutie dopravnej sekcie SK8, kde zosumarizujeme naše pripomienky. Ak nebudú naše pripomienky akceptované, vyvoláme priame rokovanie na Ministerstvo dopravy SR,“ reagovala riaditeľka odboru dopravy Gabriela Tisoňová. Poslanci taktiež reagovali na zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši do najnižšej kategorizácie v rámci pripravovanej optimalizácie siete nemocníc. „Nevzdávame sa. Aj keď je momentálne nemocnica zaradená do kategórie jedna, bude poskytovať aj naďalej všetky programy tak, ako boli pacienti zvyknutí. Nemocnice v tejto chvíli pokračujú v príprave plánov, verím, že sa nám podarí docieliť zmenu v spomínanej kategorizácii,“ potvrdila  Jurinová.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 27.3.2023 (pondelok).


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama