Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Poslanci schválili návrh na úver do výšky max. 20 mil. eur

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 28. marec 2023

V pondelok (27.3.2023) sa uskutočnilo 4. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Krajskí poslanci schválili návrh na prijatie návratných zdrojov financovania od National Development Fund II., a. s.

Poslanci ŽSK schválili prijatie návratných zdrojov financovania od spoločnosti National Development Fund II., a. s. do výšky maximálne 20 miliónov eur formou dlhodobého investičného úveru. Úverové zdroje budú použité na financovanie kapitálových výdavkov ŽSK – oprávnených nákladov investičných projektov, ktoré napĺňajú ciele Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. „Dôvodom prijatia návratných zdrojov financovania je nedostatok vlastných finančných zdrojov a potreba finančného krytia investičných zámerov župy v rokoch 2023 až 2025, a to najmä v oblasti dopravy a modernizácie odborného vzdelávania v stredných školách. National Development Fund II. a.s., v súčasnosti ponúka výhodné podmienky financovania, bez poplatkov, a s výhodnou fixnou úrokovou sadzbou 1% p.a, pričom úver je splatný do 31.12. 2045,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Schválením zastupiteľstva prešiel Podporný program Žilinského samosprávneho kraja – „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK.“ Žilinský samosprávny kraj sa snaží vykonávať rôzne aktivity s cieľom prioritne stabilizovať zdravotníckych zamestnancov v Žilinskom kraji a zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Aktuálne existuje 9 programov zameraných na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov.  Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK: „Vzhľadom na kritickú situáciu v zdravotníctve najmä v oblasti ľudských zdrojov sme v roku 2018 pripravili úspešne implementovaný podporný program zameraný na stabilizáciu ľudských zdrojov v zdravotníctve. Program je určený pre vybranú kategóriu zdravotníckych pracovníkov ako aj študentov medicíny a ošetrovateľstva. V tomto roku došlo k prechodu časti podprogramov pod financovanie zo strany zdravotníckych zariadení a k vytvoreniu nového podprogramu zameraného na Špecializačnú prípravu lekárov, od ktorého očakávame zastabilizovanie špecializovaných vlastných ambulancií.

V programe rokovania bola zahrnutá Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení a činnosti odboru zdravotníctva za rok 2022. Celkové náklady nemocníc predstavovali k 31.12.2022 hodnotu celkom 113 802 tis. €, čo predstavuje medziročný nárast o 5 529 tis. € (teda o 5,11%). V porovnaní s minulým rokom, kedy bol historicky najvyšší nárast nákladov aký bol zaznamenaný z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa jedná o výrazné spomalenie rastu nákladov. Výnosy k 31.12.2022 dosiahli hodnotu 116 999 tis. €, čo predstavuje medziročný nárast o 8 723 tis. € (teda o 9,30%).  Nemocnice dosiahli opätovne pozitívny výsledok hospodárenia a to vo výške 3 197 tis. €, čo je medziročný nárast o 3 194 tis. €. „V roku 2021 museli zdravotnícke zariadenia znášať vyššie náklady spojené s pandémiou a preto v roku 2022 zaznamenali nižší nárast nákladov,“ dodala Pekarčíková.

Poslanci podporili aj dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK. Úpravou poslanci schválili pravidlo, že vždy pri sume na dotácie nižšej ako 500 tis. € nebude povinnosť využívať všetky dotačné programy. O výbere dotačného programu, ktorý bude v príslušnom rozpočtovom roku určený a o výške sumy pre určený dotačný program, rozhodne predseda ŽSK po vzájomnej dohode s poslaneckými klubmi. Súčasťou najbližšieho zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK (17. 4. 2023) bude schvaľovanie Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie regionálnych dotácií.

Zastupiteľstvo schválilo Správu o pripravovaných projektových zámeroch a žiadostiach v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti. Uvedené projektové zámery vychádzajú z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2027, Akčného plánu úradu Žilinského samosprávneho kraja a pripravujú sa na zaradenie do zásobníka projektových zámerov, ktorých súčasťou je obnova a verejných a pamiatkovo chránených budov, debarierizácia stredných škôl, investičné projekty na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc, vybudovanie psycho-sociálnych centier a projekty na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v rámci sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Do rokovania zastupiteľstva bola zaradená aj Informácia o Integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja. IÚS je súčasťou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+, ktorý predstavuje komplexnú rozvojovú stratégiu kraja. Pre napĺňanie IÚS Žilinského kraja sú navrhnuté integrované riešenia, ktoré spoločne vytvárajú funkčný a prepojený celok – Zelený kraj, Atraktívny kraj, Sociálny (súdržný) kraj, Moderný (rozumný) kraj. Každé integrované riešenie obsahuje opatrenia/aktivity, ktoré budú napĺňané prostredníctvom konkrétnych projektových zámerov, ktoré budú definované pre jednotlivé regióny kraja (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava, Turiec).

Ďalším bodom rokovania bola Správa o činnosti Sekcie pre mládež Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, ktorá realizuje implementáciu Koncepcie práce s mládežou a ktorá spolu so župou pripravuje ukončenie Roku mládeže a vyhlásenie Roku inklúzie.  Správa o stave a riešení petícií na Úrade ŽSK za rok 2022 a Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2022.

V bode Interpelácie zazneli pripomienky poslancov k havarijnému stavu Kaštieľa Radoľa a rozširovaniu Integrovaného dopravného systému do ďalších regiónov.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama