Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Pilotný projekt ITHACA, zameraný využitie umelej inteligencie, sa bude realizovať aj v Martine

Autor: Mesto Martin
Foto: METRO
Uverejnené: 17. máj 2023

Martin (10.05.2023) – Mesto Martin, v spolupráci s partnermi konzorcia z Grécka, Belgicka, Rumunska a Rakúska a zahraničnými univerzitami, úspešne odštartovali nový vedecký projekt "Využitie umelej inteligencie na zvýšenie občianskej participácie" - ITHACA. V rámci tejto iniciatívy sa bude vyvíjať a testovať online diskusná platforma zameraná na človeka. Cieľom je zvýšiť zapojenie občanov do miestnej správy vecí verejných. Európska komisia naň v rámci programu Horizont Európa vyčlenila sumu 2 640 875 eur.

Projekt koordinuje spoločnosť Konnekt Able Technologies Limited z Írska. Spolu s ďalšími 11 partnermi ho označili za začiatok lepšieho pochopenia využívania umelej inteligencie (UI) v oblasti občianskej participácie.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

 • vyvinúť online diskusnú platformu zameranú na človeka, ktorá do dizajnového procesu začlení aspekty spoločenských a humanitných vied;
 • venovať osobitnú pozornosť potrebám a požiadavkám zraniteľných skupín a zabezpečiť sledovanie, diskusiu a riešenie možných dopadov na ľudské práva;
 • posúdiť schopnosť umelej inteligencie zvýšiť občiansku participáciu a zároveň predchádzať/minimalizovať možné nepriaznivé účinky;
 • poskytnúť škálovateľné nástroje na identifikáciu bezpečnostných rizík; hrozieb a súladu so zásadou spravodlivosti a zásadou ochrany súkromia v systémoch založených na UI;
 • vymedziť rámcové podmienky, s relevantnými etickými zásadami a postupmi, pre spravovanie údajov;
 • poskytnúť politické odporúčania týkajúce sa filozofických, právnych a etických hodnôt, ktoré by mali byť zakotvené vo vývoji platforiem občianskej angažovanosti v oblasti UI.

Projekt ITHACA sa bude pilotne realizovať v dvoch rôznych krajinách EÚ. Jednou z nich je práve Slovensko reprezentované mestom Martin. Jeho úlohou, ako partnera projektu, bude:

 • vytvoriť občiansku porotu (12 - 20 účastníkov s relevantným zastúpením najzraniteľnejších skupín), ktorá dodá podklady a informácie, ako platformu ITHACA rozvíjať. A to tak, aby bol do rozhodovania miestnej samosprávy zapojený čo najväčší počet občanov. 
 • zodpovedať za samotnú realizáciu pilotného projektu, t. j. organizáciu workshopov za účelom informovať občanov o:
  • projekte ITHACA,
  • UI a jej využívaní pri zvyšovaní občianskej participácie,
  • fungovaní platformy,
  • cieľoch projektu a komunikačnej platformy, ktorú bude testovať cca 30 občanov Martina.
 • zhromažďovať spätnú väzbu a zdieľať ju s vývojármi platformy, i ostatnými akademickými partnermi, za účelom spolutvorby smerníc a manuálov;
 • hodnotiť vplyv UI na fungovanie demokratických inštitúcií a procesov.

Na základe získaných údajov z pilotných projektov má projekt ambíciu vytvoriť plán pre zodpovednú a etickú UI v oblasti občianskej participácie do februára 2025.

Tento projekt bol financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie HORIZON EUROPE na základe grantovej zmluvy č. 101094364. Táto tlačová správa odráža iba názory autora a všetkých partnerov projektu ITHACA a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama