Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Poslanci schválili záverečný účet za rok 2022 a návrh na 1. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 02. jún 2023

V pondelok (29.05.2023) sa uskutočnilo 6. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ŽSK k návrhu Záverečného účtu ŽSK za rok 2022. Poslanci schválili záverečný účet ŽSK za rok 2022 podľa predloženého návrhu, celoročné hospodárenie ŽSK za rok 2022 i prerozdelenie prebytku rozpočtu ŽSK do rezervného fondu vo výške 13 796 447,33 eur, ktoré bude použité najmä na dofinancovanie rozbehnutých stavieb a riešenie havarijných stavov budov prevažne sociálnych zariadení. Celkové plnenie rozpočtu príjmov v roku 2022 bolo v objeme 263 542 692 eur. Výdavky kraja boli vo výške 235 133 873 eur.

Župa v roku  2022 vynaložila kapitálové výdavky v objeme 27 464 157 eur, čo bolo o 10 320 641 eur viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho 55% objemu predstavujú výdavky na projekty realizované z eurofondov. V závere roka 2022 župa realizovala celkovo 52 projektov z európskych investičných a štrukturálnych fondov vo výške nenávratného finančného príspevku spolu 72 168 771,79 eur.

Schválením prešiel aj návrh na 1. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023. V rámci tejto úpravy poslanci schválili kapitálové výdavky na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostných objektov ako aj výdavky na modernizáciu odborného vzdelávania, ktoré bude župa financovať z nových návratných zdrojov financovania, ktorých prijatie v objeme 20 mil. eur poslanci odsúhlasili na 4. zasadnutí zastupiteľstva dňa 27. marca 2023. Na nevyhnutnú výmenu zastaralej techniky slúžiacej na letnú a zimnú údržbu ciest, ktorú v kraji vykonáva Správa ciest ŽSK, župa vyčlenila 1 mil. eur. Ďalšie finančné prostriedky župa vyčlenila na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov realizovaných z eurofondov, ktoré župa zrealizuje do konca roka 2023.

Poslanci schválili poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území ŽSK na základe výzvy vo výške 20 000 eur. Možnosť požiadať ŽSK o finančné prostriedky mali subjekty do konca marca. Podporené projekty sa zameriavajú na oblasť organizovania a sprostredkovania nízkoprahových programov, preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na primárnu prevenciu sociálnopatologických javov a u detí a mladých dospelých, problematiku predchádzania násilia páchaného na deťoch, podporu vhodného využívania voľného času, a aktivity zamerané na rómsku problematiku s dôrazom na sociálnu inklúziu a primárnu prevenciu sociálnopatologických javov. 

Zastupiteľstvo podporilo hlasovaním predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Na bicykli za kultúrnymi pamiatkami“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Žilinského samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho rozvoj a sociálneho rozvoja. Poslanci schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t.j. vo výške 2 425 eur v súlade s podmienkami pomoci. Rozpočet spoločného projektu Žilinského samosprávneho kraja a Moravskoslezského kraja (ČR) je vo výške 93 439,00 eur, celkové oprávnené náklady ŽSK sú 48 500,00 eur.

Schválený bol dodatok k Zmluve o združení medzi zmluvnými stranami: Žilinský samosprávny kraj a Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín a peňažný vklad na dofinancovanie II. etapy – časti projektovej dokumentácie na stavebné povolenie stavby „Kysucká cyklotrasa – Dunajov – KNM – Žilina (Budatín)“ vo výške 15 000 eur.

ŽSK vstúpil do záujmového združenia právnických osôb Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Program Kultúrnej trasy Rady Európy otvorila Rada Európy v roku 1987 a poskytuje rámec pre rozvoj tematických trás, ktoré ukazujú, ako dedičstvo rôznych krajín a kultúr v Európe môže prispieť k spoločnému kultúrnemu dedičstvu.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o činnosti  krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2022. „Podľa údajov Štatistického úradu SR návštevnosť v roku 2022 medziročne výrazne vzrástla, ale ešte nedosiahla úroveň spred pandémie. Počet návštevníkov ubytovacích zariadení v Žilinskom kraji stúpol na 1 087 373. Počet návštevníkov v roku 2022 dosiahol 82,7% z počtu návštevníkov turisticky rekordne úspešného roka 2019. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach Žilinského kraja 2 819 513 nocí, čo predstavuje medziročný nárast o 56,2%. Domáci turisti tvorili 73,0% celkovej návštevnosti kraja a ich počet sa medziročne zvýšil o 47,6% na 793 987 hostí. Hodnotám z roku 2019 chýbalo 11,7%,“ informovala Iveta Chabadová, výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj.

Pandémia najviac ovplyvnila zahraničnú návštevnosť a počas roku 2022 pokračoval návrat zahraničných hostí. Návštevnosť cudzincov medziročne vzrástla 3,1-násobne, v roku 2022 navštívilo Žilinský kraj 293 386 zahraničných návštevníkov (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Ukrajina, Litva, Rumunsko, Izrael, Rakúsko, Spojené kráľovstvo). Ubytovacie zariadenia v Žilinskom kraji dosiahli v roku 2022 tržby v hodnote 95 993 423 eur. Z 11 okresov Žilinského kraja majú návštevníci dlhodobo najväčší záujem o pobyty na Liptove.

Poslanci tiež boli informovaní o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za rok 2022. „V roku 2022 doznievala pandémia COVID-19, prísne protipandemické opatrenia sa postupne uvoľňovali a prezentačná činnosť kultúrnych organizácií opäť napredovala. V spoločnosti však od februára 2022 rezonoval vojenský konflikt na Ukrajine. Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so svojimi zriadenými organizáciami vo všetkých oblastiach vytváral podmienky pre odídencov z Ukrajiny, aby našli útočisko, ubytovanie, získali pocit bezpečia a miesto, kde môžu žiť, integrovať sa,“ informoval Martin Hromada, riaditeľ odboru kultúry ŽSK.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo spustenie II. fázy I. etapy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji – plnohodnotná integrácia územia regiónov Horného Považia a Kysúc.

Súčasťou zastupiteľstva bola informatívna Správu o vyhodnotení zimnej údržby ciest v ŽSK za zimné obdobie 2022/2023 a rovnako tak Správa o úprave tarify v prímestskej autobusovej doprave. Vzhľadom na inflačnú a energetickú krízu, ŽSK upravil od 14. 5. 2023 tarify v prímestskej autobusovej doprave. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Tarify sa zvýšili v základnej sadzbe o úroveň inflácie, v priemere však o 5%, čo je výrazne pod úrovňou inflácie. Držitelia dopravnej karty jazdia aj naďalej lacnejšie. Seniori a študenti majú zľavu približne 60%, ostatní cestujú lacnejšie v priemere o 20%.“

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 03. júla 2023 (pondelok).


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama