Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Envirofórum Od teórie k praxi II

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 13. jún 2023

Na úrade samosprávneho kraja sa vo štvrtok (8.6.2023) už po druhýkrát stretli učitelia a učiteľky zodpovední za environmentálne vzdelávanie na stredných školách. Diskutovali o návrhoch na zlepšenie environmentálnej výchovy, o potrebách i bariérach vo vzdelávaní a spoločne hľadali možnosti, ako zlepšiť úroveň environmentálneho povedomia mladých ľudí cez vzdelávanie.

Envirofórum Od Teórie k praxi II nadviazalo na výsledky niekoľkomesačného mapovania stavu environmentálneho vzdelávania, ktoré realizoval odbor regionálneho rozvoja v spolupráci s pracoviskom participatívnych politík. Doteraz bolo do mapovania zapojených 89 riaditeľov stredných škôl, 74 envirokoordinátorov a 1956 žiakov  zapojených v dotazníkovom šetrení a 81 žiakov vo fokusových skupinách.

Výsledky mapovania boli v spolupráci s expertami a expertkami na environmentálne vzdelávanie spracované do 20 základných návrhov a odporúčaní na zlepšenie environmentálnej výchovy, z ktorých pedagogičky a pedagógovia zvolili tie najdôležitejšie. O tom, ako ich pretaviť do praxe, následne hovorili počas fokusovej skupiny pomenovanej EVVO budúcnosti. ,,Vo vzťahu k mládeži je environmentálna výchova jedným z najúčinnejších nástrojov na riešenie problémov životného prostredia. Za týmto účelom bola na školách vytvorená pozícia envirokoordinátora, dnes sa však ukazuje, že skĺbiť ju s prácou učiteľa je často veľmi náročné. Nemajú na to časovú dotáciu, neraz im chýba aj potrebné vzdelanie. Ostáva to tak len na pleciach nadšeného a  zanieteného pedagóga. Aj preto hľadáme možnosti, ako môže byť kraj v tomto procese nápomocný,“ uviedla županka Erika Jurinová.

V rámci programu mali viac ako štyri desiatky účastníkov druhého krajského envirofóra možnosť si vyskúšať interaktívnu hru zameranú na vodozádržné opatrenia Pozor povodeň! Podujatie bolo cielené aj na nastavenie spolupráce s organizáciami, ktoré poskytujú neformálnu envirovýchovu, preto program pokračoval komunitou praxe vo včelnici Mellifera v areáli Žilinskej univerzity. „Mapovanie stavu envirovýchovy nám totiž ukázalo, že spolupráca škôl a týchto organizácií plnohodnotne nevyužíva svoj potenciál pre zlepšenie a skvalitnenie EVVO. Naším zámerom do blízkej budúcnosti je vybudovať prepojenia medzi školami a organizáciami,“ vysvetlila dôvody Dana Gavalierová z odboru regionálneho rozvoja.

Na podujatí sa zúčastnili nielen učitelia, ale aj žiaci, ktorí participovali na tvorbe opatrení v fáze mapovania. „Do pripomienkovania návrhovej časti sme vtiahli všetkých aktérov, ktorí nám ju pomáhali kreovať,“ uzavrela Lucia Lašová, zodpovedná za participatívny proces. V najbližších dňoch sa budú spracovávať výsledky z podujatia, ktoré pomôžu pri nastavovaní kvalitného a relevantného systému edukácie ako pre žiakov, tak aj učiteľov.

Výstupy participatívneho procesu sú priebežne zverejňované na webovom sídle Žilinského kraja v časti Participácia. Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, do ktorého je Žilinský kraj zapojený od januára 2022.

  • Kód projektu v ITMS2014+: 314011CQM9
  • Celková suma NFP: 4 147 092, 00 EUR
  • Toto podujatie je podporené z Európskeho sociálneho fondu

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama