Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Stanovisko kraja k mimoriadnemu zasadnutiu Rady Národného parku Malá Fatra

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 21. december 2023

Žilinský samosprávny kraj odmieta medializované vyjadrenia o svojej úmyselnej neúčasti na mimoriadnom zasadnutí Rady Národného parku Malá Fatra k zonácii, ktoré sa uskutočnilo tento pondelok 21.12.2023 vo Varíne.

Rokovanie nebolo zvolané v súlade so schváleným rokovacím poriadkom, ale náhle, na základe žiadosti 12 členov rady z celkového počtu 21, v priebehu  štyroch pracovných dní. Delegovaná zástupkyňa kraja sa z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností  zasadnutia rady už nemohla zúčastniť, o čom riadne písomne informovala.

Zároveň v zmysle riadne schváleného rokovacieho poriadku, ktorý požaduje stanovenie až troch termínov rokovania na výber, aby sa zabezpečila čo najširšia účasť členov rady,  požiadala o vytýčenie náhradného  termínu, ale nebolo  jej vyhovené.

Ani tvrdenie, že Žilinský samosprávny kraj nejaví záujem o vypočutie stanovísk neštátnych vlastníkov sa nezakladá na pravde. Naopak, kraj dlhodobo aktívne podporuje dialóg medzi neštátnymi vlastníkmi a správou národného parku. V nedávnej minulosti moderoval už viacero ich vzájomných stretnutí, a inicioval aj verejné prerokovanie návrhu zonácie za účasti zástupcu Ministerstva životného prostredia SR.

Kraj v záujme vecnej diskusie vyzýva na dodržiavanie komunikačnej stratégie dohodnutej na prerokovaní zonácie v máji 2022, kde sa všetci zúčastnení  zaviazali vyhýbať sa vzájomným útokom vo verejnom priestore. Žilinský kraj verí, že vzniknutá situácia sa vysvetlí na najbližšom zasadnutí rady. Naďalej bude pomáhať viesť konštruktívnu diskusiu na pôde rady národného parku, ale aj mimo nej medzi dotknutými aktérmi z územia.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama