Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Na župných stredných školách v Žilinskom kraji pribudne 9 nových odborov

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 09. február 2024

Osem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ponúka v novom školskom roku 2024/2025 možnosť štúdia v deviatich nových študijných odboroch.

Žiaci základných škôl, ktorí si podávajú prihlášky na stredné školy, majú v Žilinskom kraji na výber z 59 stredných škôl a 1 jazykovej školy. „V spolupráci so strednými školami neustále reagujeme na meniace sa potreby trhu práce a spoločnosti, ako aj na záujem mladých ľudí. Študentom poskytujeme vzdelávací proces na vysoko kvalitnej úrovni, postupne vo všetkých školách zlepšujeme materiálno-technické zabezpečenie a podporujeme odbornosť pedagogických pracovníkov. Chceme aby boli naše stredné školy pre žiakov jednoznačnou voľbou,“ informuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Stredná odborná škola technická v Čadci ponúka pre žiakov so záujmom o elektrotechniku  štúdium učebného odboru elektromechanik/ elektromechanička – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. „Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vidí veľký potenciál zníženia závislosti na dovoze fosílnych palív v tepelných čerpadlách. Zvýšený dopyt po tepelných čerpadlách registruje aj Slovensko, a tým aj dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorej je nedostatok. Práce pri obnove tepelných a chladiarenských systémov pribúda, preto je perspektíva absolventov tohto odboru v uplatnení sa na trhu práce vysoko pozitívna,“ upresnila Miroslava Abrmanová, riaditeľka odboru školstva a športu.

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je jedinou strednou odbornou školou v kraji s komplexným zameraním  na pôdohospodárstvo, potravinárstvo a veterinárstvo. Škola po úspešnom etablovaní odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba prichádza  s ponukou nového študijného odboru z oblasti veterinárstva -  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat.  Ten sa v súčasnosti nevyučuje v žiadnej odbornej škole v Žilinskom kraji. Škola tak rozširuje portfólio ponuky štúdia odborov  a odborných zameraní  pre žiakov základných škôl, ktoré sú v súčasnosti žiadané trhom práce. Odbor sa bude vyučovať ako školský vzdelávací program: veterinár v chove zvierat. Otvorenie uvedeného študijného odboru má význam aj z aspektu vzťahu generácie mladých ľudí k prírode, k zvieratám i k trvalej udržateľnosti rozvoja vidieka.

Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku otvorením študijného odboru technik spracovania plastov, technička spracovania plastov,  ktorý sa experimentálne overuje, napĺňa požiadavky  zamestnávateľa Spoločnosť ESOX-PLAST s.r.o., ktorý pre študentov ponúka štúdium v systéme duálneho vzdelávania s perspektívou získať po skončení štúdia aj stále zamestnanie.

Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši ponúkne vzdelávanie v novom učebnom odbore nástrojár, nástrojárka. Požiadavka vzdelávať v tomto odbore vznikla na základe dopytu strategického zamestnávateľa v regióne horného Liptova v odvetví strojárstva – firmy Craemer Slovakia, s. r. o. po odborníkoch, ktorí by mali v budúcnosti obsadiť chýbajúce výrobné pozície na trhu práce. Škola s uvedenou firmou spolupracuje už niekoľko rokov v rámci  praktického vyučovania žiakov.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne ponúka dva nové odbory – študijný odbor s maturitou  kaderník - vizážista, kaderníčka – vizážistka a učebný odbor čašník, servírka. „Absolventi uvedených odborov by po svojom štúdiu mali nájsť uplatnenie na trhu práce aj vo svojom regióne, čoho dôkazom je aj prejavenie záujmu viacerých zamestnávateľov o absolventov,“ upresnila Abrmanová.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci je jedinou školou v regióne Kysuce, ktorá ponúka vzdelávanie pre oblasť gastronómie a služieb. Z dôvodu rozšírenia ponuky v systéme duálneho vzdelávania v sektore gastronómia a hotelierstvo v regióne otvára škola nový učebný odbor pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii.

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši v súlade s cieľmi a poslaním školy pripravuje absolventov pre gastronomický a turistický sektor. Rozšírením ponuky o novo zaradený študijný odbor služby v cestovnom ruchu škola reaguje na potreby systematického rozvoja turistického ruchu v najnavštevovanejšom  regióne Slovenska.  Škola spolupracuje s najväčším poskytovateľom a zamestnávateľom služieb v oblasti cestovného ruchu na Slovensku v regióne Liptov - Tatry Mountain Resorts, a. s. Demänovská Dolina, ktorý poskytuje žiakom praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

Stredná odborná škola dopravná v Martine ponúka vzdelanie v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií. Stavia na silných tradíciách spojených s moderným prístupom k výchovno-vzdelávaciemu procesu a úzko spolupracuje s významnými zamestnávateľmi v regióne. Po minuloročnom otvorení odboru rušňovodič zavádza ďalší nový študijný odbor z oblasti opravy a údržby koľajových vozidiel - operátor výroby, modernizácie a opráv koľajových vozidiel ukončený maturitnou skúškou. Pôjde o experimentálne overovanie študijného odboru formou duálneho vzdelávania.

Vyhláška č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania zredukovala sieť odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby. Nebude tak už možné študovať odbory kuchár a čašník v študijných odboroch s maturitou, ale v učebných odboroch s výučným listom. Rovnako sa už v ponuke nenachádzajú odbory manažment regionálneho cestovného ruchu, obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy, škola podnikania, pracovník marketingu, vlasová kozmetika, predavač či hostinský. Niektoré boli úplne zrušené a niektoré boli nahradené inými odbormi (služby v cestovnom ruchu, ekonomické a administratívne služby v podnikaní, asistent predaja, pracovník v gastronómii).

Podrobnejšie informácie k stredným školám sa nachádzajú v aktualizovanej elektronickej brožúre na stránke mojastredna.sk.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama