Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Župa zriadi novú príspevkovú organizáciu Energo – Eko - služby na realizáciu energetických a SMART projektov

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 22. apríl 2024

Poslanci dnes na 12. zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK schválili zriadenie príspevkovej organizácie ŽSK „Energo – Eko – Služby“ aj spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev z Programu Slovensko vo výške 185 tis. eur.

Poslancom bola predstavená činnosť 135 členného Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja. „Zriadenie Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja je spôsob, ako môžeme lepšie spoznať záujmy mladých ľudí a cielene podporovať ich mimoškolské aktivity,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Zastupiteľstvo schválilo Zrušenie Gymnázia v Liptovskom Hrádku vrátane jeho súčastí – školskej jedálne. (pozn. poslanci na Zastupiteľstve ŽSK dňa 29.5. 2023 schválili návrh na zmenu zriaďovateľa Gymnázia v Liptovskom Hrádku na nového zriaďovateľa – Mesto Liptovský Hrádok od 1.9. 2024).

Poslanci odsúhlasili Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie ŽSK „Energo – Eko – Služby“

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Našim cieľom je aby bola efektívnym spôsobom napĺňaná agenda prípravy a realizácie energetických a SMART projektov, energetických úspor, pomocou využitia zelených a modrých technológií. Chceme posilňovať environmentálnu bezpečnosť kraja, efektívne využívať energetické zdroje a technológie, ktoré ozdravujú klímu a poskytujú ďalším generáciám istotu a bezpečie pre život v našom kraji.“ Príspevková organizácia bude tiež odborným a konzultačným partnerom pre samosprávy a organizácie pri presadzovaní inovatívnych integrovaných riešeniach s ambíciou dosiahnuť energetické, environmentálne a klimatické ciele s maximálnym zhodnocovaním verejných zdrojov. Vďaka koordinovanému a efektívnemu monitorovaniu, riadeniu spotreby a nákupu energií dokáže pre ŽSK vygenerovať úspory, ktoré bude možné použiť na ďalší rozvoj.

Odsúhlasené bolo Podpísanie partnerskej zmluvy pre technickú pomoc v rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027 a Činnosť regionálneho kontaktného bodu (pozn. Spolufinancovanie Technickej pomoci vo výške 17 647,90 eur bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK dňa 26.02.2024). Hlavným cieľom Technickej pomoci je zabezpečiť vysokú kvalitu riadenia a efektívnu implementáciu programu.  Celkové oprávnené náklady na realizáciu Technickej pomoci predstavujú max. 220 598,75 eur.

Súčasťou rokovania bolo schválenie podpísania medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021 – 2027. Poslanci vyjadrili súhlas s podpísaním Partnerskej zmluvy medzi Powiatom Zywieckim a ŽSK, týkajúcej sa realizácie projektu s názvom: „Žywiecko – čadecký cestný koridor“. V súvislosti s projektom bude zrekonštruovaný úsek cesty II/520 Krásno nad Kysucou – Stará Bystrica – Vitanová. Výška spolufinancovania je max 124 800 eur.

Schválením prešli aj návrhy na spolufinancovanie ďalších ôsmych projektov, s ktorými sa bude ŽSK uchádzať o finančný príspevok v rámci výziev z Programu Slovensko v celkovej výške 185 tis. eur, na projekty týkajúce sa sociálnej oblasti, školstva a kultúry. „Chceme realizovať zelené strechy na našich stredných školách (napr. Gymnázium V. P. Tótha v Martine), vybudovať dažďovú kanalizáciu a vsakovacie zariadenia v súvislosti s vodozádržnými opatreniami pri Strednej športovej škole v Žiline, máme v pláne realizovať prístavbu výťahu a s tým súvisiace stavebné úpravy v DSS Méta Martin a vypracované máme aj projekty na znižovanie energetickej náročnosti budov našich škôl v Čadci i v Ružomberku,“ upresnila Jurinová.  

Súčasťou zastupiteľstva bolo aj Vyhodnotenie I. etapy IDS ŽSK a jeho vplyv na verejnú osobnú dopravu v rámci ŽSK a Správa o spustení II. etapy IDS v ŽSK – rozšírenie plnohodnotného IDS na celé územie regiónu Turiec, kde ešte chýbalo pripojenie Mesta Martin, ktorý prostredníctvom svojho Dopravného podniku, zabezpečuje dopravu aj na území mesta Vrútky a obcí Lipovec a Turčianske Kľačany. Integrovaný dopravný systém funguje na celom území Kysúc, Horného Považia, mesta Čadca a mesta Žilina. Cestujúci uprednostňujú kúpu predplatených cestovných lístkov. Priemerne za jeden deň pribudne medzi používateľov predplatných cestovných lístkov 9 cestujúcich.

Predplatné cestovné lístky sú denné, 30-dňové, 90-dňové a 365-dňové

Najväčší záujem majú cestujúci o 30-dňové predplatné cestovné lístky a rovnako si začali kupovať aj 365-dňové cestovné lístky. V januári 2024 boli dosiahnuté zatiaľ najvyššie tržby z predaných cestovných lístkov IDS ŽSK (173 869 eur s DPH). „V tomto roku je naplánované rozšírenie integrovaného dopravného systému na celé územie Turca, čo prinesie do systému nového dopravcu Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., a tiež nového objednávateľa, mesto Martin, a keďže tento Dopravný podnik zabezpečuje dopravu aj na území mesta Vrútky a obcí Lipovec a Turčianske Kľačany, pribudnú do integrácie aj tieto obce“ informovala Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.

Poslancom bola predložená Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a činnosti odboru Zdravotníctva k 31.12. 2023. „V roku 2023 dosiahli nemocnice ŽSK pozitívny hospodársky výsledok vo výške 5,7 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 mil. eur. Nemocnice znížili tiež svoje záväzky a to na úroveň 18,4 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles v záväzkoch o 2,5 mil. eur,“ informovala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK. Kapitálové výdavky na úseku zdravotníctva (zdroje ŽSK, eurofondy, Štátny rozpočet) dosiahli v roku 2023 spolu 3,10 mil. eur, z toho z rozpočtu ŽSK boli schválené kapitálové výdavky vo výške 1 339 948 eur. V roku 2023 pribudol aj nový program „Špecializačná príprava lekárov,“ ktorý je súčasťou Stabilizačného programu ŽSK. Pre všetky zapojené zdravotnícke zariadenia bola v roku 2023 refundovaná suma zo zdrojov ŽSK vo výške 183 748,5 eur, a od roku 2018 do 2023 celková refundovaná suma zo zdrojov ŽSK predstavuje 1 182 239,86 eur.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 27.5.2024 (pondelok).


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama