Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Archeologický výskum na Martinských terasách bol ukončený

Autor: Martinské terasy
Foto: Martinské terasy
Uverejnené: 12. september 2023

Archeologický výskum v lokalite Martinských terás prebehol počas leta 2023, kedy bol vykonávaný na základe platného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina (KPÚ Žilina). 

Realizátorom výskumu bola neštátna archeologická spoločnosť Archeovýskum z Liptovského Mikuláša, ktorá vykonáva pod vedením archeológa Mgr. Ľuboslava Záhorca archeologické výskumy na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR,“ informoval developer na sociálnej sieti IBV Martinské terasy.

Priebeh výskumu

Archeologický výskum, bol v zmysle predpísaných podmienok, vykonaný v trase budúcich komunikácií, a to sondážnou metódou. V trase všetkých plánovaných komunikácií bola vykopaná pásová archeologická sonda, v ktorej sa na piatich miestach našli archeologické objekty. Situácia bola následne konzultovaná s KPÚ Žilina, ktorý rozhodol o dodatočnom archeologickom výskume v mieste nálezov, a to tak, že sa rozšíril výkop v priestore plánovanej komunikácie. Zistené archeologické objekty boli následne preskúmané a zadokumentované odbornými metódami archeologického výskumu a následne bol výskum ukončený v súlade s rozhodnutím KPÚ Žilina,“ vysvetlil archeológ doc. Dr. Milan Horňák.

Výsledky výskumu

Počas archeologického výskumu sa potvrdilo sporadické osídlenie z dvoch časových období - najstaršie osídlenie predstavujú nálezy z mladšej doby bronzovej, teda približne 3000 rokov staré artefakty, predovšetkým keramika. V objektoch, ktoré majú funkciu odpadných sídliskových jám sa našli keramické fragmenty a zvieracie kosti. Tieto objekty sú solitérne a predstavujú zázemie ku väčšiemu sídlisku, ktoré sa nachádza na susednom poli v smere k sídelnej budove Slovenskej národnej knižnice,“ doplnil Milan Horňák.

Tieto nálezy umožnili archeológom pochopiť sídliskovú aktivitu ľudu, ktorý v tomto čase obýval Turiec - tzv. kultúru lužických popolnicových polí. Archeologicky je tento ľud zo sídliska Martin - Sever veľmi dobre známy, keďže v rokoch 1965 - 1966 tu bolo preskúmaných viac ako 150 žiarových hrobov. Druhý typ nálezov pochádza z mladšieho stredovekého obdobia, predbežne je zatiaľ datovaný do obdobia 13 - 15 storočia. Nájdené sídliskové objekty môžeme dať do kontextu so stredovekým osídlením Martina.

Nepredstavujú však doklady trvalého osídlenia, no vypovedajú o aktivitách ľudí v tomto priestore, ktorý mal predovšetkým poľnohospodársky charakter. Skutočnosť, že sa v tejto časti dnešného Martina nachádzali stáročia obrábané políčka, dokazujú aj viaceré historické mapy nášho regiónu.

O projekte Martinské Terasy

Spoločnosť MARTINSKÉ TERASY je súčasťou spoločností spadajúcich pod developerskú firmu RECOM, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu od roku 1994. RECOM stojí za developerskými projektami Bytový dom Severia či IBV Hájik Lipovec. Projekt individuálnej bytovej výstavby Martinské Terasy vznikol na základe územného plánu mesta Martin, ktorý bol vypracovaný a schválený už v deväťdesiatych rokoch.

Územie bolo v roku 2016 podrobnejšie riešené „Generelom územného rozvoja Martinská terasa“, ktorý bol následne spracovaný ako územnoplánovacích podklad pre celé územie nachádzajúce sa na vyvýšenej terase juhovýchodne od sídliska Martin - Košúty. Projekt rieši základnú urbanistickú a dopravnú koncepciu územia nového obytného obvodu a stanovuje podmienky pre možnosť koordinovaného riadenia výstavby jednotlivých obytných zón v tejto lokalite.

Informácie o aktivitách spoločnosti a vývoji projektu nájdete na sociálnej sieti Facebook a Instagram na stránkach IBV Martinské Terasy.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama