Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Martin
* 30. december 1874

Bratislava
† 27. december 1945

Jesenský Janko

Povolanie: spisovateľ, právnik, národný umelec

Životopis

Získal titul Národný umelec. V rokoch 1885-93 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v Kežmarku, v rokoch 1893-96 sa venoval právu na akadémii v Prešove a neskôr na univerzite v Kluži. V roku 1905 zložil advokátsku skúšku v Budapešti. Ako advokátsky koncipient pôsobil v Lučenci, Bytči, Liptovskom Mikuláši, Martine a Novom Meste nad Váhom.

Od roku 1906 bol advokátom v Bánovciach nad Bebravou. V 1. svetovej vojne bojoval na východnom fronte a v roku 1915 prebehol do ruského zajatia. V rokoch 1916-19 bol účastníkom čs. odboja, redaktorom a politickým pracovníkom v čs. légiách v Rusku. Po vzniku ČSR zastával významné funkcie. Bol jedným z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ktorý ako čelný predstaviteľ Slovenskej moderny výrazne zasiahol do literárneho života na Slovensku v 1. polovici 20. storočia.

Výber z tvorby

Jeho básnický debut Verše obsahuje intímne, reflexívne i občiansky motivované básne s národnou tematikou. V zbierke Zo zajatia spracoval zážitky z 1. svetovej vojny. Po prevrate vydal výber zo staršej poézie Verše 2. Zbierka, Po búrkach obsahuje príležitostnú občiansku a intímnu lyriku. V období Slovenského štátu knižne vyšla lyrickoepická skladba Náš hrdina.

Ďalšiu poéziu zhrnul do zbierok Proti noci, Na zlobu dňa 1-2 i do posmrtne vydaného súboru Jesenný kvet. Popri poézii sa venoval prozaickej tvorbe. Časopisecky publikoval množstvo besedníc, čŕt, humoresiek, poviedok a noviel, spojených s kritikou malomeštiactva (Pani Rafiková, Gazdiná, Slnečný kúpeľ a i. ), z nich časť sústredil do knihy Malomestské rozprávky.

Ďalšie prózy vydal v 3. zväzku Zobraných prác pod názvom Zo starých časov. V autobiografickej knihe Cestou k slobode opisuje zážitky z 1. svetovej vojny a legionárskeho života. Medzi jeho najlepšie satirické diela patrí román Demokrati, v ktorom podrobil ostrej kritike súvekú spoločnosť, jej politický, ekonomický a mravný systém. Jeho prozaické dielo uzatvorili poviedky pranierujúce vládnuci režim na Slovensku počas druhej svetovej vojny (Dva medvede, Strach a i.).

Venoval sa aj prekladateľskej činnosti. Preložil poéziu ruských symbolistov A.A. Bloka, S. Jesenina a časť z diela A.S. Puškina. Preklady jeho diel vyšli v českom, maďarskom, poľskom a v ruskom jazyku.