Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Mošovce
* 26. december 1892

Pezinok
† 17. február 1955

Krčméry Štefan

Povolanie: básnik, literárny historik, literárny kritik, publicista, prekladateľ, redaktor

Životopis

V roku 1927 bol vyznamenaný juhoslovanským Radom  sv. Sávu  III. stupňa. V rokoch 1899-1903 navštevoval ľudovú školu v Jasenovej a v rokoch 1903-1907 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. V rokoch 1907-1911 študoval na evanjelickom lýceu a v rokoch  1911-1915  na  evanjelickej  teologickej akadémii v Bratislave. V rokoch 1915 - 1916  bol kaplánom v Krajnom, v rokoch 1917-1918 v Bratislave, v roku 1918 bol redaktorom Národných novín, v rokoch 1919-1932 tajomníkom Matice slovenskej a súčasne redaktorom Slovenských pohľadov v Martine.

Bol inšpirátorskou osobnosťou slovenskej literatúry a kultúry ako básnik, literárny historik a kritik, prekladateľ, publicista, redaktor a organizátor. V poetickej tvorbe sa opieral o slovenskú literárnu modernu a o Hviezdoslava, ale aj o európskych romantikov a symbolistov. Okrem toho publikoval množstvo štúdií a príspevkov o literatúre, umení a kultúre v slovenských periodikách.

Mimoriadne zásluhy si získal ako redaktor Slovenských pohľadov (1922-1932), okolo ktorých sústredil takmer všetkých starších i začínajúcich autorov. Ako matičný tajomník sa  pričinil o organizovanie jej vedeckých a umeleckých odborov. V rámci Ústredia slovenských ochotníckych divadiel i miestnych odborov Matice slovenskej aktivizoval divadelnú a osvetovú činnosť na celom Slovensku.

Venoval sa prekladaniu poézie z maďarčiny, nemčiny, francúzštiny, zo  slovanských literatúr, ako aj poézie  iných  národov.

Výber z tvorby

Básnickým  debutom  Keď sa sloboda rodila reagoval na spoločenské premeny súvisiace so vznikom československého štátu. Zbierka Herbárium bola výberom subjektívnej a meditatívnej lyriky a zbierku Piesne a balady ovplyvnila ľudová slovesnosť. Básne z posledného obdobia, poznačené tragikou osudu, vyšli v zbierke Pozdrav odmlčaného básnika.

V prozaickej tvorbe lyrické obrázky a úvahy zakomponoval do osobných vyznaní vo forme listov budúcej manželke, ktoré vyšli v knižke Ty a Ja. V próze Oslobodenie zaujal stanovisko k poprevratovému životu na Slovensku a v cykle Zimná legenda priblížil viaceré osobnosti slovenskej literárnej minulosti.

Zvlášť významné je jeho literárnohistorické dielo, usilujúce sa o syntézu slovenských literárnych dejín, čo prezentoval knihami Prehľad dejín slovenskej literatúry, Moyses a Kuzmány, Ľudia a knihy, ale najmä Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry a v posmrtne vydaných Dejinách literatúry slovenskej.